New Reply
Name
×
Email
Subject
Message
Password
[New Reply]


>>>/acat/1 for updates on Catchan.


dude can you guys chill?
brandon stop coping and sleep
'
==+*%%@@%@%@@%#%###*+=------------------==+*#*%%##+##%@#%%%%%%%#%####%@%
=+*#%@%%@@@%@%%##%*+=--------------------==+*#*%%++%#*%%%#%%@%%%###%#%%@
=+*%@@@@@@@%%%%%#*+==----------------------=+*#*%%#%##**%#%%@%%%##%#%#%%
==*+%%@@@@@@@%%%%#*+==-----------------------+#*%*#**#*#%#%@%%%%%###%##%
++++++*#%@@@%@@%%%%#**+=------------------------==+*%#*+%*#%*%*%@@@@%%%%#%##
++++***%%@@@@@%%%@%%*++====--------------------------=+*%*#%#+*##*##%%%%%%%##%#%
*##%%@@@@%@%@#@#+**+*#*+==-----------------+*#+%*++++##%%*+*%##*%#%@%#%##@%#
**##%%%@@@%@%@#@%##*#***+*+++=----------=====+#*#%+#+*%#%*%%@%%##%%%
*######%%@@@@@%#%@%#+*===+----------==++%%*+++*###*#*#*#*#%%%%#%%%%%
#######%%@@%@###@%**++++%*=+-#++=++==----------=%++###*%++%@*%%##+#*%###%%%%#%%%
########@@@@%%#%%%*++%*%%%%##@*=+=+==-----------#+-*-+%=@@*+%%*%%**%%#%##%%%
########%@@%%###@#%@@+-*++-#=#*====------------=++#+=++*+*#%*+%*#%#%%##%##%@
########%@%%#*#%@#*++*+++-=------------=----+**%+##@#%%%#%%%
#######%@%%####@@**+++=-----=----------------------==++*+*+#-*+*#%#%%#@%
######%%@%#%%#%@@++=--------=-----------------------++*++-*=#*#%%%%@
#####%%@@%%%#%@@@++=-------=+==----------------:--------=++=#**%%*#%%%%@
#####%@@%%%%%@@@@++==------+-------=---:---:-----------+++=+-=+##%%%
####%%@@%@%%%%@@@#*+++=---------:---------::-:-----------=+**%@#++%#+#%%
#%%%%@@%@%%%#%@@@@*+++==------=------------::-:-----------++#@@#%*+*##%#
%%%#%@%@@@###@@@@@**++==------=%*=--=*=--------::-----------===+#@@*@@*#%###
#%%#%%@@%%##%@@@@@@*+++=------++=-------------::::----------===+#@##%%###%##
##%%%%@@#%*%%@@@@@@%*++=-----=+---------:--::-----------===+%#####**###*
#####%%#%#%@*%@@@@@@*++==---=++---:-:-------------------==+##*#*#**%%%%#
######%%%%#*%%@%@@@@%+++==++*=-+++=+=-------------------==*#****+*%%@@@%
######%%%%%%##*%%@@@@*+++=+##=++#=---------------*#*##*+##%%%%@@
#####%%%%%%#***#%%%@@@*++==-=+%%@@@@@@@#*##%%%#+------------+%%#%#*%%%%%%@%@
#####%@%@##+*#%%%%@@%*+++=#*+*+++=++=------------==*##%%%##%#%%#####
#####%%%######%#%%%%@@+++==++-=----------------==+*#%*#%%%@%%*+***@@
####%%%%####%#%###%%#%%@@*++====-------------===+*#%#**%%%#%*++%@@@@
####%%%%##%#%###%%%#*%%@@@%+++=-------------------=+*%@%%#%#%*#%#@%@@@%@
##%%%%###%%#%%%#%##+%@@@@@@@*++==-=-----------------=+*%@%@@@#*=+%*%%#@@@%@@
%%##%%####%%%#####**%@@@@@@@@@*+=---------------===+#%%%%@%%@@*#*+##*%%%%@%%
%###%%%###%%%%###*+%%@%%@@@@@@%#++====-------------=+*###%%%@%@@@@@*=#=++*#%@@%#
#%%%%%##%%%%###+*@%@@@@@@@@@@##=-=--------*###%##%@%%@@@@%*#-==*#+@#
@@@%%%%######%%#+##%@@%@@@%@@@@#####+==+**####%%#@@@@@@@**+#*+#*@*#*
%%%%%%%%###%%#%%@%%@@@%@@@@%#**+++++*+++*#*#%%%@@@%@@@@@@*+*=#*+*@@%
%%%%%##%%##%%*+#%%@@@@@%%@@@@@#*++++++***##%%%@%%@@@@@@@%%*%+++%*@@@
%@%%%%%%%%*#@%++*+%%@%@@%%%%@@%@%#++++++++**#%#%#%@##@%@@@@@@@*+*++%#@@@
@@@%%@@@%@*#@#+#@%@@@%#@@@@@%@@#+++++++++**#%%%%@@@%%%#%###@@%#*%*##@@@@
@@@%%@@@%%##%*+%%%@%*#@@@@@@%%@%+++++++++*#%#%%%%%%%#**#%%%@@@%@%##+*##%
@@@@%@@@@%####%%@%#+%%@@@@@@%%%%#*++++++++*#*#%%%%%%%%%##*+*#%@@@@%%%%%#%#@@
%%%@@@@@@@#%*#*#%%%+%%%@@@@@@@%%%%#++++%%@@@%%*%%%##*+*##%%%%%%%%@%#%#@@
%%@@@@@@%#*+*%%##%%@%@@@@@@%%%%%%*+++++#@%%%%%*%############%%%@%@@@@%###%%#
%%@@@@@**++*#%%%#%@@@@@@@@%%%%%%%%%*+++++*#@@@@%@@%#%%%%#%#%%##%@@@@@@@@@%#*%@#%
'
possible language: ruby, relevance: 165
??JJYYY55PPGGBBBBBBGP5J?Y5PGGGBGGPG#&&#BB###########BBBBBBBBGGGGGGGGBGGP555YYYYY555YYYJJJ?????????77
?JJJYY555PPGBBBBBGGG5?J5PGGGGGGGGG##&######&&#####BBBBBBBBGGGGGGGGGGGGGGPP5YYJYYJY55YYYJJJJ????????7
YYYYY55PPGGGBBBBGGG5?YPPPGGGGGGB##&&##BB#&#######BBBBBBBBBBGGGGGGGGPPGGGGG555YJJJJY55YYYJJJJJJJ?????
5PPPPPGGGGBBBBBGGG5J5P5PPPGGGB########BBB########BBBBBBBBBBGGPGGGGGPPPPGGGP55YYYJJYY5YYYYJJJJJJJJ???
GGGGGGBBBBB##BBGG5Y555PPPGGGBBBB###B#BGGBBBBBBBB#BBBGGGGGGGGGPPPPPGGPPPPPGGP55YYYJJJY55YYYYJJJJJJJJ?
BBB###########BBP5P555PGGGGBBBBBBBGGGP55GGGGGGGGBBBBGGGGGGGPGGPPPPPPPPPPGPP5555YJJ??JY55555YYYYYYYJJ
&&&&&&&&&&&#&#BG5PY555GPPGGGBBGGPPP55JJJYYY5PPPPGGGBGGGGPPGPPPPP55PP5PP55PP55YY5YJJJJJYPPPPP555555YY
&&&&&&&&&&&&&#G5P5Y5PPPGGGGGGPP5YYYJ?777777??JY55PPGGGGGGP5PPP555555P55555PP5YJY5YJJJJJYPGGGGGPPPP55
#&&@@@@@&&&&#B55PY5PGGGGGGPPP5YYJJ?77!!!!!!7777??JY5PPPPPPP55PP5555555555P555YYYY5YJJJJJYGBBBBBBBGGP
##&&@@@&&&&&#PY5Y55PGGGGGPP5YYJJ??7!!!!~~~!!!!!7777?J5PPPPPP555P5555555Y55PY5YJYYJ55YJYJJ5B######BBG
GBB#&&&&&&&#G5Y5Y55GBBGGPPYYJJ??77!!~~~~~~~~~~~!!!!!!7?Y5555P55555555YYYYY55JYYJY5Y55YYYJJPB######BB
JY5GB#&&&##BPY55Y5PGBGGPP5YJ??77!!~~~~~~~~^^^~~~~~~!!777?Y5555Y5555Y5YJJYYYPYJYYY5P55Y5YYJYPB#####BB
?J5PGB####BBPY55Y5PGGBGP55Y??77!~~~~~~^^^^^^^^^^^^~~~~!7???55Y5Y55P5YYJJJJYY5YY555PGPPYYYYYYPB####BB
?JY5PB##B#BG5Y55YYPGGGPP5YJ?7!!~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^~~!?J?55YYY55P5YYJJJYY55P5PP5GGGP5YYYY5GBBBBBB
?JY5GGBBBBGPY555Y5GPGPP5YJ77!!~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~7J?Y5YY5Y555JYYYYY55PPGGPPGGGG55YYYPGBBBBG
?J5PGBBBBBG5Y5555PPPPP5YJ?7!!~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~!J?Y5YYYY555YYY555PPGGGGGGBG#GP5YJ5PGBBBB
7J5B###BBGPY5PP55PPPPPYJ?7!!!~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^~~~!7???777J5??5YYYYY5P5Y5PPPPBGGGGBGGB#BGYJ55GBBBG
7?YG##BBGP5PPP55PPPPPP5YJJ?????77!!~~~~^^^~~~~~!!7?JJJJJ?7777J5??PYJYY5PPPPPPPGBBGBBBGGGB#BPJY5PBBBB
7?YPBBBBGPPGGP55PPP55P5YJJJYYJJJJ?77!~~~~^^~~~!7777?JYY5Y55YY5PP7JPYYY5PPGGGGGPGBBBBBGGBGB#GYJY5GBBB
7?YPBBBGPPGBGP5PPP5Y55YJJJJYYYYYYJ??7!~~~~~~~~!!77?JY?75YPYPP5GB57J5YY55PGGGGGGPBBBBG5PGGGBBYJY5GBBB
7?JPBBBG5PGBP55PPP5J555GPG55PYGYPYJ?77!~~^^^~~~~~!7?7~^7JYJJ7?Y55J7JYYYPPPGBBBBGGBGGPY5GGGBBYJY5PBBB
?JPGBBBP55PGPY5PPPPJ555#G57!JY5YY7?7!77!~~~^^~~~~~!!!7!!77!!!777JJ?7JY55PGGGBBBBGGGPYJ5GGGBGYJYYPBBB
GGB###B5Y55P55PPPPPYYYYG5J??7??7777!777!!~~^^~~~~~~~~~~~~~~~~~~!7?JJ?J5PPGGGBBBBGP55JJPBGGGGJJYY5GBB
BBB###G5YY5555PPPGP5JJY5Y?7!!!!!!!!!!7!!!~~^^^~~~^~~^^^^^^^^^^^~~7?JJ?JYGGPGBBBBG555YYPBGGP5JJY55GBB
B####BPP5Y55Y5PGGGPPJJYJJ77!!~~~~~!!!!!!!~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~!?JYJJ5GGGBBBGG5Y5P5PBBGPYJJ55Y5GB
##BBBGGPP55YY5PBGGP5555J?77!~~~~~~!!!!!!!~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~!?JY5YYPBBBBGPYYPPPPBBGPYJJ5P5YPG
##B#BGGGGGP5J5PGGGPPP5YJ?7!!~~~~~~~~!!!!!!~~~~~~~^^:^^^^^^::::::^^^~!7J5P55PGGGPP5YPGPPBBGP5JY55PYJ5
####GGGBGGP555PPGPPGGP5??7!~~~~~~~~~!!~~^^^^^^^~~~^^^^::::::::::^^^^~!7J5GGGPPGGPP5PGGPBBGP5Y55PPPYJ
###BBGPBBGGPPPPPPPGGGBG?7!!~~~^^^^~~~~~~^^^^~!!~~~~^^^::::::::::^^^^~~!J5GGGPPGGPG55BGGPGBGP555PPP5J
###BBBPGBGGGPPYYY5PGGGB57!!~~~^^^^^~~~!!~~~~~~!~~^^^^^:::::::::^^^^~~~!J5PGPPBGPPGP5BPPP5GBGP55PPPPY
###BBBBPPGGGY??YYJ5GP55P5!~~~~^^^^~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^::::^^^^^^^^~~~?JY555BBGPPGP5BG5Y55PBBP5PP555
##B#BBBG5J?~^~?Y5PYY5YJ5#5!~~~~^^~~~~~~~~^^~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~?J??YYGBPG55G55BGPYJYYYPGP55P55
##BB#BPJ!^^^~!?Y5P5YJJYYB&P7!~~~~~~!!!7777777??????????7!~~~^^^~~~~!J5?!?YGGPPPY5G5PGGP5Y??JJ5P5YY55
#BBP5?7~~~~!!7JYPP55PYJYG##G?!!~~!7?J55YYYYYYYYYYJJYYJ?!~~~~~~~~~!7YP5?!JGGPPP5Y5GYPPP5PYJJ?JJYP5JJY
GYJ??77!77????YPGPGP5PJYG###BY7!~!!!7?JJJ??????777777!~~~~~~~~!!!?YPP5Y?PGGPPP5YPG5PG5YYYYY55YY55YJ?
JJJJ???JJJ??JY555PGB5YY5GBB###GY7!!~~!!77777777777!!!~~~~~~~~!!7J5GBPP55PPPP5GPYGG5PGP5YJYPGG5555PYJ
JJJJJJYJ???JYYJY5GBBPJYPGGBBBBBBGY7!!~~~~!!!!!!!~~~~~~~~~~~~!7?5PGBB55PPPPP55555GGPGGBGP5YPGBPBP5PP5
?????YY??JJJ??J5PGGPYJ5GPGBB#BPPGBBY7!!~~~~~~^^^^^^^~~~~~~!7?Y5PGGGBP5555P55Y55PGBPB#BBBBBGGBPBGPPGG
?7?7?YJ??J?7?J5PGP5YJYP5PB#B#&BP5G&B5J7!!~~~~~~~~~~~~~~!!7?JYYY5PGGBGGJYJY55YYY5B#B#######BGGGBBP5PG
YYJ?YJ7????JY5PP5JJJY5YYGB###&#G5G&#G5YJ?77!!!!!~!!!!!77?JJJJJYY5PGBBB5?JJJY5Y??YGB###&&###GBGBBGPPG
~~!~7^.!J?J5PGPJ??JY555PGB###BPPP#&&BP5YJJJ???77777777??????JJJYYPBBBBGY?JJ7?YJ?7YB####&&##BGPBBGPGG
 .:~~:!JJ5P5Y7!?JY555PPB#BGGPGG#@&&#BPYJJ?????77777777777???JY55GB#GGGPJ!?J!7YYJ?5&&&#&&##BGGGGPPBB
  :!?7!!!77!!!7J55555PPGGGGGBB&&@&&#BG5YJ???777!!!!!!!!777??Y5GPGB#BPPPPY?YY??PP5YG&&#&###GPGPP5GBB
 ..:~777!77!~7?Y55YY5PGGBBBB#&@@&&&##BBPYJ??777!!!!!!!!!!77?J5PGGGB#&GY5#GY5PP55GGPP####B#G5PP555BBB
 ..:^!?J7~~7JY555YY5GBB###&&&&&&&&###BGGPY?777!!!!!!!!!!!77?Y5PPPPG##BY5&#GPGGGPPGGPGBBBBG5YP5YYPBBG
 .:^^~!7!?YY55Y5YPG###&&&&###&&#&#BBBGGPY?77!!!!!!!~!!!!7?JY55PPPPPBB5PBBBPPBGP5GGPPGGGG5J55YY5GGPP
 ...:~~!7J5YYYYY5YB#B##&&&&##BGB###BGGGPP5?7!!!!~~~~~!!!!7?JYYY5PPGPPG5GGPP5PGGP5GP5PP5PPYJ5YJYGGPP5
....:!!!7JYYYJJY5YG#BB#&&#BGBBBGPGGGGPPP55J77!!!!!!!!!!!!??JYYY555PPP5PGGP55PGG5GG5PPY5P5JY5J?5G55P5
.::^~!?7?Y5Y5JJYY5B#BBBPYY5PGB#&BPPP55Y?77!~~~~~~!!!!!~~!!!77?JJJJY5P55PGPY5GGPPG55PY555YJYJ?YP5PP55
^~~~~^7YJJYYPPY55P#BG5YY5PPPGB##BGPP5YJ7!~^^::::::::::::::^^~77?JJY55Y5GPYY55Y5PYYGY555YYYYJJPPPPP55
!~~^^^!PGJ?JJ55PPGBYJY55PPPPGBBGP5BBPYJ?!^^:::::::::::::::^^~!7?JJYYY5PPJJYYJYYJYBG5P55YY5YJ5GGPPPY5
^^~~^!JPBG?77?PPGGJ?555PPPPGBGP5J5BBPJ?77~^:::::::::::::::^^~~!7JJYY5YY??JJJY5JYG#PPPP5Y55YYGBGGP5Y5
~!!~!Y5PGBP7!75GPJJPPPPPPPPBBPYJJPBP5?77!!~^:::::::::::::^^^~~!7?JYP5??JJYYYY?YGBBPGG55YP5Y5GBGGP5P5
!!~!Y5PGGBGY!75PYY5GPGPP5PBG5Y??5GG5?77!~~~~^:::::::::::^^^^~~!7?Y5Y?JYJ555J?YB#BGPPPP55PP5PGBGGP5P5
!~~?YY5P55P5?7Y5PG5PPGPPPGP5J??JPG5J!!7!~^~^^^:::::::::::^^^^~~7JJ?JYJY5Y5J?YG##BP5PPPP555PPGGBGP5P5
7~7JJ55Y7!!7Y?YPBGPY5P5PGP5JJ??YP5?!~!!~^^^^^^::::::::::^^^^^~!???J55YGY5Y?JPB##BP55PPPPY5PGGGGGP555
!!7???77~:^~YJYGBPPYY55GG5Y??7JP57~~~!!~^^^^^^^:::::::::^^^^~!???Y5GGYGY5YJ5BBB#BGYJ55PPYY5GGPPPP5YY
~!!777!~:^^!JJYGG55YY5YPPYJ77J5Y!~^~!~~^^::^^^^::::::::::^^~!???Y5GBG5555YYGBGBBBG5JYYYPYJY5GP555YJY
77??!^::~!~!!JPP5Y5YY555YJ77?YJ~^^~~!~:::::^^^^:::::::::^^~777?JPGGGPPYPYYYPGGGGGGGYJYY5Y?JJ5P5YYJJJ
??JJYYY55PPGGBBBBBBGP5J?Y5PGGGBGGPG#&&#BB###########BBBBBBBBGGGGGGGGBGGP555YYYYY555YYYJJJ?????????77
?JJJYY555PPGBBBBBGGG5?J5PGGGGGGGGG##&######&&#####BBBBBBBBGGGGGGGGGGGGGGPP5YYJYYJY55YYYJJJJ????????7
YYYYY55PPGGGBBBBGGG5?YPPPGGGGGGB##&&##BB#&#######BBBBBBBBBBGGGGGGGGPPGGGGG555YJJJJY55YYYJJJJJJJ?????
5PPPPPGGGGBBBBBGGG5J5P5PPPGGGB########BBB########BBBBBBBBBBGGPGGGGGPPPPGGGP55YYYJJYY5YYYYJJJJJJJJ???
GGGGGGBBBBB##BBGG5Y555PPPGGGBBBB###B#BGGBBBBBBBB#BBBGGGGGGGGGPPPPPGGPPPPPGGP55YYYJJJY55YYYYJJJJJJJJ?
BBB###########BBP5P555PGGGGBBBBBBBGGGP55GGGGGGGGBBBBGGGGGGGPGGPPPPPPPPPPGPP5555YJJ??JY55555YYYYYYYJJ
&&&&&&&&&&&#&#BG5PY555GPPGGGBBGGPPP55JJJYYY5PPPPGGGBGGGGPPGPPPPP55PP5PP55PP55YY5YJJJJJYPPPPP555555YY
&&&&&&&&&&&&&#G5P5Y5PPPGGGGGGPP5YYYJ?777777??JY55PPGGGGGGP5PPP555555P55555PP5YJY5YJJJJJYPGGGGGPPPP55
#&&@@@@@&&&&#B55PY5PGGGGGGPPP5YYJJ?77!!!!!!7777??JY5PPPPPPP55PP5555555555P555YYYY5YJJJJJYGBBBBBBBGGP
##&&@@@&&&&&#PY5Y55PGGGGGPP5YYJJ??7!!!!~~~!!!!!7777?J5PPPPPP555P5555555Y55PY5YJYYJ55YJYJJ5B######BBG
GBB#&&&&&&&#G5Y5Y55GBBGGPPYYJJ??77!!~~~~~~~~~~~!!!!!!7?Y5555P55555555YYYYY55JYYJY5Y55YYYJJPB######BB
JY5GB#&&&##BPY55Y5PGBGGPP5YJ??77!!~~~~~~~~^^^~~~~~~!!777?Y5555Y5555Y5YJJYYYPYJYYY5P55Y5YYJYPB#####BB
?J5PGB####BBPY55Y5PGGBGP55Y??77!~~~~~~^^^^^^^^^^^^~~~~!7???55Y5Y55P5YYJJJJYY5YY555PGPPYYYYYYPB####BB
?JY5PB##B#BG5Y55YYPGGGPP5YJ?7!!~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^~~!?J?55YYY55P5YYJJJYY55P5PP5GGGP5YYYY5GBBBBBB
?JY5GGBBBBGPY555Y5GPGPP5YJ77!!~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~7J?Y5YY5Y555JYYYYY55PPGGPPGGGG55YYYPGBBBBG
?J5PGBBBBBG5Y5555PPPPP5YJ?7!!~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~!J?Y5YYYY555YYY555PPGGGGGGBG#GP5YJ5PGBBBB
7J5B###BBGPY5PP55PPPPPYJ?7!!!~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^~~~!7???777J5??5YYYYY5P5Y5PPPPBGGGGBGGB#BGYJ55GBBBG
7?YG##BBGP5PPP55PPPPPP5YJJ?????77!!~~~~^^^~~~~~!!7?JJJJJ?7777J5??PYJYY5PPPPPPPGBBGBBBGGGB#BPJY5PBBBB
7?YPBBBBGPPGGP55PPP55P5YJJJYYJJJJ?77!~~~~^^~~~!7777?JYY5Y55YY5PP7JPYYY5PPGGGGGPGBBBBBGGBGB#GYJY5GBBB
7?YPBBBGPPGBGP5PPP5Y55YJJJJYYYYYYJ??7!~~~~~~~~!!77?JY?75YPYPP5GB57J5YY55PGGGGGGPBBBBG5PGGGBBYJY5GBBB
7?JPBBBG5PGBP55PPP5J555GPG55PYGYPYJ?77!~~^^^~~~~~!7?7~^7JYJJ7?Y55J7JYYYPPPGBBBBGGBGGPY5GGGBBYJY5PBBB
?JPGBBBP55PGPY5PPPPJ555#G57!JY5YY7?7!77!~~~^^~~~~~!!!7!!77!!!777JJ?7JY55PGGGBBBBGGGPYJ5GGGBGYJYYPBBB
GGB###B5Y55P55PPPPPYYYYG5J??7??7777!777!!~~^^~~~~~~~~~~~~~~~~~~!7?JJ?J5PPGGGBBBBGP55JJPBGGGGJJYY5GBB
BBB###G5YY5555PPPGP5JJY5Y?7!!!!!!!!!!7!!!~~^^^~~~^~~^^^^^^^^^^^~~7?JJ?JYGGPGBBBBG555YYPBGGP5JJY55GBB
B####BPP5Y55Y5PGGGPPJJYJJ77!!~~~~~!!!!!!!~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~!?JYJJ5GGGBBBGG5Y5P5PBBGPYJJ55Y5GB
##BBBGGPP55YY5PBGGP5555J?77!~~~~~~!!!!!!!~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~!?JY5YYPBBBBGPYYPPPPBBGPYJJ5P5YPG
##B#BGGGGGP5J5PGGGPPP5YJ?7!!~~~~~~~~!!!!!!~~~~~~~^^:^^^^^^::::::^^^~!7J5P55PGGGPP5YPGPPBBGP5JY55PYJ5
####GGGBGGP555PPGPPGGP5??7!~~~~~~~~~!!~~^^^^^^^~~~^^^^::::::::::^^^^~!7J5GGGPPGGPP5PGGPBBGP5Y55PPPYJ
###BBGPBBGGPPPPPPPGGGBG?7!!~~~^^^^~~~~~~^^^^~!!~~~~^^^::::::::::^^^^~~!J5GGGPPGGPG55BGGPGBGP555PPP5J
###BBBPGBGGGPPYYY5PGGGB57!!~~~^^^^^~~~!!~~~~~~!~~^^^^^:::::::::^^^^~~~!J5PGPPBGPPGP5BPPP5GBGP55PPPPY
###BBBBPPGGGY??YYJ5GP55P5!~~~~^^^^~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^::::^^^^^^^^~~~?JY555BBGPPGP5BG5Y55PBBP5PP555
##B#BBBG5J?~^~?Y5PYY5YJ5#5!~~~~^^~~~~~~~~^^~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~?J??YYGBPG55G55BGPYJYYYPGP55P55
##BB#BPJ!^^^~!?Y5P5YJJYYB&P7!~~~~~~!!!7777777??????????7!~~~^^^~~~~!J5?!?YGGPPPY5G5PGGP5Y??JJ5P5YY55
#BBP5?7~~~~!!7JYPP55PYJYG##G?!!~~!7?J55YYYYYYYYYYJJYYJ?!~~~~~~~~~!7YP5?!JGGPPP5Y5GYPPP5PYJJ?JJYP5JJY
GYJ??77!77????YPGPGP5PJYG###BY7!~!!!7?JJJ??????777777!~~~~~~~~!!!?YPP5Y?PGGPPP5YPG5PG5YYYYY55YY55YJ?
JJJJ???JJJ??JY555PGB5YY5GBB###GY7!!~~!!77777777777!!!~~~~~~~~!!7J5GBPP55PPPP5GPYGG5PGP5YJYPGG5555PYJ
JJJJJJYJ???JYYJY5GBBPJYPGGBBBBBBGY7!!~~~~!!!!!!!~~~~~~~~~~~~!7?5PGBB55PPPPP55555GGPGGBGP5YPGBPBP5PP5
?????YY??JJJ??J5PGGPYJ5GPGBB#BPPGBBY7!!~~~~~~^^^^^^^~~~~~~!7?Y5PGGGBP5555P55Y55PGBPB#BBBBBGGBPBGPPGG
?7?7?YJ??J?7?J5PGP5YJYP5PB#B#&BP5G&B5J7!!~~~~~~~~~~~~~~!!7?JYYY5PGGBGGJYJY55YYY5B#B#######BGGGBBP5PG
YYJ?YJ7????JY5PP5JJJY5YYGB###&#G5G&#G5YJ?77!!!!!~!!!!!77?JJJJJYY5PGBBB5?JJJY5Y??YGB###&&###GBGBBGPPG
~~!~7^.!J?J5PGPJ??JY555PGB###BPPP#&&BP5YJJJ???77777777??????JJJYYPBBBBGY?JJ7?YJ?7YB####&&##BGPBBGPGG
 .:~~:!JJ5P5Y7!?JY555PPB#BGGPGG#@&&#BPYJJ?????77777777777???JY55GB#GGGPJ!?J!7YYJ?5&&&#&&##BGGGGPPBB
  :!?7!!!77!!!7J55555PPGGGGGBB&&@&&#BG5YJ???777!!!!!!!!777??Y5GPGB#BPPPPY?YY??PP5YG&&#&###GPGPP5GBB
 ..:~777!77!~7?Y55YY5PGGBBBB#&@@&&&##BBPYJ??777!!!!!!!!!!77?J5PGGGB#&GY5#GY5PP55GGPP####B#G5PP555BBB
 ..:^!?J7~~7JY555YY5GBB###&&&&&&&&###BGGPY?777!!!!!!!!!!!77?Y5PPPPG##BY5&#GPGGGPPGGPGBBBBG5YP5YYPBBG
 .:^^~!7!?YY55Y5YPG###&&&&###&&#&#BBBGGPY?77!!!!!!!~!!!!7?JY55PPPPPBB5PBBBPPBGP5GGPPGGGG5J55YY5GGPP
 ...:~~!7J5YYYYY5YB#B##&&&&##BGB###BGGGPP5?7!!!!~~~~~!!!!7?JYYY5PPGPPG5GGPP5PGGP5GP5PP5PPYJ5YJYGGPP5
....:!!!7JYYYJJY5YG#BB#&&#BGBBBGPGGGGPPP55J77!!!!!!!!!!!!??JYYY555PPP5PGGP55PGG5GG5PPY5P5JY5J?5G55P5
.::^~!?7?Y5Y5JJYY5B#BBBPYY5PGB#&BPPP55Y?77!~~~~~~!!!!!~~!!!77?JJJJY5P55PGPY5GGPPG55PY555YJYJ?YP5PP55
^~~~~^7YJJYYPPY55P#BG5YY5PPPGB##BGPP5YJ7!~^^::::::::::::::^^~77?JJY55Y5GPYY55Y5PYYGY555YYYYJJPPPPP55
!~~^^^!PGJ?JJ55PPGBYJY55PPPPGBBGP5BBPYJ?!^^:::::::::::::::^^~!7?JJYYY5PPJJYYJYYJYBG5P55YY5YJ5GGPPPY5
^^~~^!JPBG?77?PPGGJ?555PPPPGBGP5J5BBPJ?77~^:::::::::::::::^^~~!7JJYY5YY??JJJY5JYG#PPPP5Y55YYGBGGP5Y5
~!!~!Y5PGBP7!75GPJJPPPPPPPPBBPYJJPBP5?77!!~^:::::::::::::^^^~~!7?JYP5??JJYYYY?YGBBPGG55YP5Y5GBGGP5P5
!!~!Y5PGGBGY!75PYY5GPGPP5PBG5Y??5GG5?77!~~~~^:::::::::::^^^^~~!7?Y5Y?JYJ555J?YB#BGPPPP55PP5PGBGGP5P5
!~~?YY5P55P5?7Y5PG5PPGPPPGP5J??JPG5J!!7!~^~^^^:::::::::::^^^^~~7JJ?JYJY5Y5J?YG##BP5PPPP555PPGGBGP5P5
7~7JJ55Y7!!7Y?YPBGPY5P5PGP5JJ??YP5?!~!!~^^^^^^::::::::::^^^^^~!???J55YGY5Y?JPB##BP55PPPPY5PGGGGGP555
!!7???77~:^~YJYGBPPYY55GG5Y??7JP57~~~!!~^^^^^^^:::::::::^^^^~!???Y5GGYGY5YJ5BBB#BGYJ55PPYY5GGPPPP5YY
~!!777!~:^^!JJYGG55YY5YPPYJ77J5Y!~^~!~~^^::^^^^::::::::::^^~!???Y5GBG5555YYGBGBBBG5JYYYPYJY5GP555YJY
77??!^::~!~!!JPP5Y5YY555YJ77?YJ~^^~~!~:::::^^^^:::::::::^^~777?JPGGGPPYPYYYPGGGGGGGYJYY5Y?JJ5P5YYJJJ
           ,g@@@@@%%$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@gg,            

          g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@gg           

         g@@$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@gg,          

        ,@@@$@@$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@gk         

        ,@%@%@@$g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g         

       ,@@#%%$g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g        

       g@@@&&@@@@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@%%@%@@%@@@@@@@@@@@@w        

       ]@@@%&@@$@%@@%@%@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%@%@%@@@@@@@@@@@@        

      <%&%6%%@@@@%@%$$@@@$@@@@@@@@@@@@%&bA&%%%%%@@@@@@@@@@@w       

      ,$@@$A$@@@@@@@%@@@%@@@@@%@@@@@@@%&A%6%%%%%@%%@@@@@@@@@@       

     ,A$@@gg@@@@@@@@@@@$@@@@@@@@@@@@%%666\A66&%%%%%$@@@@@@@@@,       

     <&@@%@@@@$@@@$%@$@@$@@@$@$@@@@%%6A6<{<<A6&%%@@%@%@@@@@@@k       

     &$%@@@@@@@%$@@@@$@@@@$@@#%@@@@%6\<<\<<<6<<A&%@@@@@@@@@@@k       

     "$@@@@@@@@@@@@g@@@@$g@@@@$@@@@@ggg<<;\<<<<AAA&%@@@@@@@@@@k`      

    "<@@@@@@$@@@@@@@@%@@@@@@%@@@%$$%%%%&%6<<\<<Ag&g@@@@@@@@@@@k\      

     %@@@@@@@@@@@$@@@@@@@@%%$@@@@@@@@ggg<\'<A&%@@$@@@@@@@@@@@@6      

     .$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@RZ$@@%%&\-'<&$@@@@@@%%@@@@@@@@k      

     j%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%A%@&%%%@%6` "j%@@%%%@$@@@@@@@@@@%      

     j$@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%$AAAAA%AAZ"""  "&%%%%%%%@@@@@@@@@@%~      

     <&@@@@@@@@@@@@@@@@@A\2?""\"\"\<""   <A%%@%@%%%%@@@@@@@@$'      

     g@@@@@@@@@@@@@@@@%6<"-"   ""-     A%@%%@%%%%@@@@@@@@A`      

    ,@@@@@@@@@@@@@@@@@@&\<`     ,<    "A%&&&&&%%$@@%@@@@%;      

   g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@"     '<:<,,,w,,,<g$&66A&&%@@@@@@@@k\      

  .@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@,      -''-'  <g%%%&&A6A&j@@@@@@@@@$'      

  ,@@$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g,    ,<;,'` ,;&A%@$&&A&&g@@@@@@@@@A@w      

  @@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@gg,   <%#%@@@@@@@@@g@@@@&&g@@@@@@@@@@k$M      

 ]@@$@@@%#@@@@@@@@@@@@@@@@@gg,, <""` '"AgA%%%%%%@&%gg@@@@@@@@@@%]@k      

 @@b@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@gg<,' -<<<6&&%%%%$&%gg@@@@@@@@$@@@j@$M      

 #@&@@@$@@@@$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g;, -<"""\\\AA&&&g@@@@@@@@@g@@@%]%@      

 %@$@@$$@@%@@%$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g;;<<<<gg6&&g@@@@@@@@@@@@@@Ay%@       

 ]@$@@@%jg&@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%@@gggggg@@@@@@@@@@@@@@@@%%jM       

 /%@@@g&""-]@%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@%@@@@@@@@@@@@@@$@@@@@@@"`>"        

<A$&@@@@@@@@@@%%%@$%@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%@@@@@@@@@%@@@@@@@@%@@g*         

"\" ""%%%@@%@@%$$%@%%@%%@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@@@@%%@@@@@@j%@g         

<   "%@%%@%$$%@%@%%%%%%@@@@@@@@@@@%@%%@@@@@@@@@@%@@@@@@<&@@         

    ]@@%&%@%@Q$%@&%%@%%@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%@@@%@@@@@`"%@p         

    ]@$%$Q$A@%@@@@@g$A%%%@%@@@@@@@@%@%%%%%@%%%@@&%%@@@k j%@         

  .  ;j@@g$g@$@@$$$$%#@$%&%@@@@@@@@@%@@@g&%&%%%&@@@%%%%%@, j%g        

    $&@@%$@@@%"*%#&%%%@ggA#@@@@@@@@@@@@@@@g$%%%%%@g%@@g@@w ]@w        

  <j<@&$@@@$@@$ggg,"j"%@%%@@@@@@@@@@@@@@@@%@%g&&A6AAj%@@@%@g@%@        

  .g\;%%#@@@@@@%%%@@g,;"A%&%%@@@@@@@@@@@@@%@@%%g%A6Ag6A%%%""]g@k        

 .>\<%<"]@%%%@$@%%%@@bw,;%g%&&@@@@@@@@@@@@@#g%@%$%QA%<<%g  A%@"        

 .<,j,j,\"%A$@@@@&@%@%@@g;j%%@A%%@@@@@@@@@@@@%g%%%%%g<A<j$; <-$M        

 ;j,k<kjk]k]g%$g$$A%%@@@kj%A%&@%@@@@@@@@@@@%@@Q%$%@%%;<\$@@gg@         

 {<`{<$j%j%jgk$g&%A@j&%%@ggg\A%@&@@@@@@%@@@@@@gjAAA%%g6<&@@@gg         
░░░░░░░░▒░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████▓▓▓▓╣▓▓╣╣╣▓╣▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

░░░▒░░░▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓╣▓╣╣▓▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

▒▒░░▒▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

░░░░▒░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████▓▓▓▓▓╣▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓█▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓╣▓▓╣▓▓▓▓▓▓╣╢░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

▒▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫▓▓█▓▓██▓███▓▓██▓▓▓██████▓▓▓▓▓▓▓▓╣╫▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓█▓███▓▓████▓█████████▓▓▓▓▓╣▒╢╣╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓█▓██▓▓▓████████████████▓▓▓╬▒▒▒▒▒╣╣▒╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣▒░░░░░░░░░░░░░░░░░

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫▓▓▓▓▓▓██▓▓███████████████▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒╣╣▒╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣▒░░░░░░░░░░░░░░░░

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█▓▓██▓████▓██████████▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╢▒▒▓▓▓▓▓▓╣╣╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫▓▓▓▓▓█▓▓▓███▓██████████▓▓▓╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▓╫▓▓▓╣▓▓╣╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓████▓█████▓█▓▓▓▓╣╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░▒▒▒▒▒▒╫▓▓╣▓▓╣▓╣╣╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╣▓▓▓█▓▓▓████▓█▓███▓█▓▓▓╣╣╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░▒▒▒▒▒▒╫╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣▓▓▓▓▓▓▓▓▌▒░░░░░░░░░░░░░

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╣▓▓▓█▓▓███▓█▓█████▓▓▓▓╣╣╣╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░▒▒▒▒▒▒╢╫╣╫╣╬╣╣▓╫╢▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░░░░░░░░░░

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╣╣╫▓▓▓▓▓█▓▓█▓█▓███▓▓▓▓▓╣╣╣╣╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒╢╫╫╢╬▒╣╣╣▓▓▓╣▓▓▓▓▓▌▒░░░░░░░░░░░░

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╢╣╫▓▓▓▓██▓▓██▓▓███▓▓▓▓▓▓╣╣╣╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒╢╣╣╢▒╣╢▓▓▓▓▓╣▓▓╫▌▒░░░░░░░░░░░░

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╣╫▓▓▓███▓▓█▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒╣▓╣╣╢╫▓▓▓▓▓╣▓▓╣▒▒░░░░░░░░░░░

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓██▓▓▓██▓▓▓█▓▓█▓▓▓▓▓▓▓╣▓╣╣╢╣╫╣▓╣╣╣╣╣╣▒▒▒▒▒░░░░░░░░▒▒▒▒╣╫▓▓╣╣╣╣▓▓▓▓▓▓▓▓╣▓▓▒▒░░░░░░░░░░

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫▓▓▓██▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣╣╣▒▒▒╣╬╬╣╣╬╣▒╣╣╣▒▒▒▒░░░░▒▒▒▒╢▓╬╬╬╬╣▒╫╫╢╣▓▓▓▓▓▓▓╣╫╣▒░░░░░░░░░░

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╣▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓╣╣╣╣╣╫▓▓▓▓▓▓▓▓▀▓▒╣▒╣╢╣▒▒▒░░░▒▒▒╢╫▓▓▓▓▓▀▀▓▓▒╣╣╣╣▓▓▓▓▓▓╣╣▒░░░░░░░░░░

▒▒▒▒▒▒▒▒▒╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣╣╢╣▓▓╣▒▓▓▓╣▒▒▒╫╬▒▒╢╣╣▒▒░░░▒▒▒╣╫╣╬▓▓▒▒╣╣▒▒▒╣▓▓╫▓▓▓▓▓▓╣╣▒▒░░░░░░░░

▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣╣╣╣╣╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╢╣╣╣▒▒░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫█▓╣╢▓▓▓▓▓╣╣▒▒░░░░░░░░

▒▒▒▒▒▒▒▒╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╢╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╣▒▒▒▒░░░▒░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫██▓▓▓╣╣▓▓▓╢▒░▒░░░░░░░

▒▒▒▒▒▒▒╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▓████▓╣▓╣╣▓╣▒▒░░░░░░░░

▒▒▒▒▒▒╣╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░▒▒▒▒▒╣▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒██████▓▓▓╫╬╢▒▒▒░░░░░░░

▒▒▒▒▒▒╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░▒▒╢╣╢╣▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒╫███▓▓█▓▓▓▓▓╣▒▒▒▒░░░░░░

▒▒▒▒▒╣╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓████▓▓▓╢╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░▒╢╣╣╣╣▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒██▓▓▓█▓▓▓▓▓╣╬░░░░░░░░░░

▒▒▒▒▒╢╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█████▓▓▓▓▓╣╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░▒▒╣▒▒▒╣▒▒▒░░▒░░░░░░░░░░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣▒░░░░░░░░░░

▒▒▒▒╢╣╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████▓▓██▓▓█▓▓▓▓╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░▒▒▒▒▒╢╣▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░▒╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╢╣░░░░░░░░░░░░

▒▒▒╣╣╢╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓█▓██▓▓█▓▓▓▓╣╣╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒░░░░░░░░░░░░▒╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣▒▒▒░░░░░░░░░░░

▒▒╣╣╣╣▓▓▓▓▓▓╣╣▓▓▓▓▓▓▓▓████▓▓▓█▓▓▓▓╣╣╣╣╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░▒╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣▒▒▒▒░░░░░░░░░░░

▒▒▒▒╣╫▓╣╢▓▓▓╣╫▓▓▓▓▓▓▓████▓▓▓█▓▓▓██▓▓╣╣╣╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒╬▓▓▓▓▓▓▓▀▀▀▀▀▒▒╣▒▒▒░░▒▓▓▓▓▓▓▓▒╫╣╣╣╢╢╣▒▒▒░░░░░░░░░░

▒▒╢╣╣╫▓╣▓▓╣╣▓╣╣▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒╣╣╣╫╢▒▒▒░░░▒▒▒▒▒░▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓╣▒╫╣╢▒╢╫╣╣▒▒░░░░░░░░░░

▒╣╣╣╣╣╣╣▓▓╣▓╣▓╫▓▓▓▓▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓╣╫╣╣╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓██▓▓▓▓╫▓╣▓╣╣╢╢▒╫▓╣▒▒░░░░░░░░░░

▒▒▒╢╣▒╫╣▓▓▓╢▓╫╣▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓╣╣╫▓▓╣╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓███▓▓▓▓╫▓╣▓╣▓╬╣╣╣╣▓▓╣▒▒░░░░░░░░░

▒▒▒╣▒╣╣╫▓▓▓╣▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓██▓▓▓███▓▓▓╣╢╢▓▓▓╣╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░▒▒▒██▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▒╢╣╣╫▓▓╣▒▒▒░░░░░░░░

▒▒╣╣╣╣▓╣▓▓▓▌╫▓▓▓▓▓▓▓███▓╣▓▓▓█▓▓▓███▓█▓▓╣╣╣╢╢╢╢╢╣╢╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▀██▓███▓██▓╢▓▓▓▓▓▌▒▒▒╢╢╬▓╣▒▒▒▒▒░░░░░░

▒▒╣╣╣╫▓▓▓▓▓▓▌╫▓█▓▓▓▓▓▓▓╣▓▓▓▓█▓▓▓▓▓████▓╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╢╢╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓████▓▓██▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╢╣╣╬▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒

▒▒▒╢▓▓▓█▓▓▓▓▓╬╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓╣╣▒▒╣╣╣╣╣╣╫╢╣▓▓▓▓▓▓█████▓▓████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▀▓▓▒░─

╣╣▓╣▓▓▓█▓▓▓▓▓▓╣╣▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓███▓▓╣▒▒▒▒▒▒▒╣╫╣╢╣▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓█████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒╢▒▒▒▒▒░▒░──

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓███▓▓▓▒▒▒▒▒▒╣╣╣╣╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓█████████▓▓▓▓▓▓▓▓╣▓▓▓▒░▒░░░▒▒▒░░─░─

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒╣╣╢╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╬╣╣╣░░░░▒▒░░░───

▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣╫▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓╣▒▒▒▒▒╣╣╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓█████▓▓▓▓▓▓▓▓╢╢▓▓▒▒▒╣▒▒░░░──────

▒╣▒▒▒▒▒▒▒▒╣╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▌▒▒▒▒╣╣╢╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓█▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╢╬╢▓╣▒▒▒▒▒░───────

░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓███▓▓▓▓▓╣╣╢╣▒▒▒▒╣╢╢╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╬╢▒╢▓╣▒▒╣╢░░─░───

░░▒░░░▒▒▒▒▒╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓╣╣╣╣╣▒▒▒▒╣╣╣╢╣╣╣╣╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒╣╣▓╣▒▒╢╣▒─────

╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒╣╣╣╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓╣╣╣╣╢▒╣▒▒▒▒▒▒╣╣╣╣╣╣╣╢╣▓▓▓▓▓▓╬▓▓▓▓█▓▓▓▓▓╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒╢╣╣╣▒─╙╫▒────

╣╣░▒▒▒▒▒▒╢╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣╣╣▓╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╣╣╣╣╣╣╣╢▓▓▓▓▓▓╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▀▓▓▓▓╣╣╬╣╣▒▒╣▒╣╫╣░─└╫░───

╣╣▒▒▒▒▒▒╣╢╣╢╫▓╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣╣╣╣╣╫▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╣╣╣╣╢╣╣▓▓▓▓▓▓▓▓╢▓▓▓▓▓▓▓▓▒╫▓▓▓╣╣╣╫▒▒▒▒▒▒▓▒░░║▌───

╢▒▒▒▒▒▒▒▒╢╣╣╫╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣╣╣╣╣╫╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╣╣╣╣╣╣╣╣╣▓▓▓▓▓╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣▓▓▓▓╫╣▒▒░░▒╫╫▓░░▒╣──┌
░░░░░░░░▒░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████▓▓▓▓╣▓▓╣╣╣▓╣▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

░░░▒░░░▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓╣▓╣╣▓▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

▒▒░░▒▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

░░░░▒░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████▓▓▓▓▓╣▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓█▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓╣▓▓╣▓▓▓▓▓▓╣╢░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

▒▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫▓▓█▓▓██▓███▓▓██▓▓▓██████▓▓▓▓▓▓▓▓╣╫▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓█▓███▓▓████▓█████████▓▓▓▓▓╣▒╢╣╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓█▓██▓▓▓████████████████▓▓▓╬▒▒▒▒▒╣╣▒╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣▒░░░░░░░░░░░░░░░░░

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫▓▓▓▓▓▓██▓▓███████████████▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒╣╣▒╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣▒░░░░░░░░░░░░░░░░

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█▓▓██▓████▓██████████▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╢▒▒▓▓▓▓▓▓╣╣╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫▓▓▓▓▓█▓▓▓███▓██████████▓▓▓╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▓╫▓▓▓╣▓▓╣╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓████▓█████▓█▓▓▓▓╣╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░▒▒▒▒▒▒╫▓▓╣▓▓╣▓╣╣╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╣▓▓▓█▓▓▓████▓█▓███▓█▓▓▓╣╣╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░▒▒▒▒▒▒╫╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣▓▓▓▓▓▓▓▓▌▒░░░░░░░░░░░░░

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╣▓▓▓█▓▓███▓█▓█████▓▓▓▓╣╣╣╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░▒▒▒▒▒▒╢╫╣╫╣╬╣╣▓╫╢▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░░░░░░░░░░

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╣╣╫▓▓▓▓▓█▓▓█▓█▓███▓▓▓▓▓╣╣╣╣╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒╢╫╫╢╬▒╣╣╣▓▓▓╣▓▓▓▓▓▌▒░░░░░░░░░░░░

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╢╣╫▓▓▓▓██▓▓██▓▓███▓▓▓▓▓▓╣╣╣╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒╢╣╣╢▒╣╢▓▓▓▓▓╣▓▓╫▌▒░░░░░░░░░░░░

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╣╫▓▓▓███▓▓█▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒╣▓╣╣╢╫▓▓▓▓▓╣▓▓╣▒▒░░░░░░░░░░░

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓██▓▓▓██▓▓▓█▓▓█▓▓▓▓▓▓▓╣▓╣╣╢╣╫╣▓╣╣╣╣╣╣▒▒▒▒▒░░░░░░░░▒▒▒▒╣╫▓▓╣╣╣╣▓▓▓▓▓▓▓▓╣▓▓▒▒░░░░░░░░░░

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫▓▓▓██▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣╣╣▒▒▒╣╬╬╣╣╬╣▒╣╣╣▒▒▒▒░░░░▒▒▒▒╢▓╬╬╬╬╣▒╫╫╢╣▓▓▓▓▓▓▓╣╫╣▒░░░░░░░░░░

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╣▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓╣╣╣╣╣╫▓▓▓▓▓▓▓▓▀▓▒╣▒╣╢╣▒▒▒░░░▒▒▒╢╫▓▓▓▓▓▀▀▓▓▒╣╣╣╣▓▓▓▓▓▓╣╣▒░░░░░░░░░░

▒▒▒▒▒▒▒▒▒╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣╣╢╣▓▓╣▒▓▓▓╣▒▒▒╫╬▒▒╢╣╣▒▒░░░▒▒▒╣╫╣╬▓▓▒▒╣╣▒▒▒╣▓▓╫▓▓▓▓▓▓╣╣▒▒░░░░░░░░

▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣╣╣╣╣╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╢╣╣╣▒▒░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫█▓╣╢▓▓▓▓▓╣╣▒▒░░░░░░░░

▒▒▒▒▒▒▒▒╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╢╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╣▒▒▒▒░░░▒░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫██▓▓▓╣╣▓▓▓╢▒░▒░░░░░░░

▒▒▒▒▒▒▒╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▓████▓╣▓╣╣▓╣▒▒░░░░░░░░

▒▒▒▒▒▒╣╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░▒▒▒▒▒╣▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒██████▓▓▓╫╬╢▒▒▒░░░░░░░

▒▒▒▒▒▒╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░▒▒╢╣╢╣▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒╫███▓▓█▓▓▓▓▓╣▒▒▒▒░░░░░░

▒▒▒▒▒╣╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓████▓▓▓╢╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░▒╢╣╣╣╣▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒██▓▓▓█▓▓▓▓▓╣╬░░░░░░░░░░

▒▒▒▒▒╢╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█████▓▓▓▓▓╣╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░▒▒╣▒▒▒╣▒▒▒░░▒░░░░░░░░░░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣▒░░░░░░░░░░

▒▒▒▒╢╣╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████▓▓██▓▓█▓▓▓▓╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░▒▒▒▒▒╢╣▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░▒╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╢╣░░░░░░░░░░░░

▒▒▒╣╣╢╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓█▓██▓▓█▓▓▓▓╣╣╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒░░░░░░░░░░░░▒╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣▒▒▒░░░░░░░░░░░

▒▒╣╣╣╣▓▓▓▓▓▓╣╣▓▓▓▓▓▓▓▓████▓▓▓█▓▓▓▓╣╣╣╣╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░▒╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣▒▒▒▒░░░░░░░░░░░

▒▒▒▒╣╫▓╣╢▓▓▓╣╫▓▓▓▓▓▓▓████▓▓▓█▓▓▓██▓▓╣╣╣╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒╬▓▓▓▓▓▓▓▀▀▀▀▀▒▒╣▒▒▒░░▒▓▓▓▓▓▓▓▒╫╣╣╣╢╢╣▒▒▒░░░░░░░░░░

▒▒╢╣╣╫▓╣▓▓╣╣▓╣╣▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒╣╣╣╫╢▒▒▒░░░▒▒▒▒▒░▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓╣▒╫╣╢▒╢╫╣╣▒▒░░░░░░░░░░

▒╣╣╣╣╣╣╣▓▓╣▓╣▓╫▓▓▓▓▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓╣╫╣╣╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓██▓▓▓▓╫▓╣▓╣╣╢╢▒╫▓╣▒▒░░░░░░░░░░

▒▒▒╢╣▒╫╣▓▓▓╢▓╫╣▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓╣╣╫▓▓╣╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓███▓▓▓▓╫▓╣▓╣▓╬╣╣╣╣▓▓╣▒▒░░░░░░░░░

▒▒▒╣▒╣╣╫▓▓▓╣▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓██▓▓▓███▓▓▓╣╢╢▓▓▓╣╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░▒▒▒██▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▒╢╣╣╫▓▓╣▒▒▒░░░░░░░░

▒▒╣╣╣╣▓╣▓▓▓▌╫▓▓▓▓▓▓▓███▓╣▓▓▓█▓▓▓███▓█▓▓╣╣╣╢╢╢╢╢╣╢╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▀██▓███▓██▓╢▓▓▓▓▓▌▒▒▒╢╢╬▓╣▒▒▒▒▒░░░░░░

▒▒╣╣╣╫▓▓▓▓▓▓▌╫▓█▓▓▓▓▓▓▓╣▓▓▓▓█▓▓▓▓▓████▓╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╢╢╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓████▓▓██▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╢╣╣╬▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒

▒▒▒╢▓▓▓█▓▓▓▓▓╬╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓╣╣▒▒╣╣╣╣╣╣╫╢╣▓▓▓▓▓▓█████▓▓████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▀▓▓▒░─

╣╣▓╣▓▓▓█▓▓▓▓▓▓╣╣▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓███▓▓╣▒▒▒▒▒▒▒╣╫╣╢╣▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓█████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒╢▒▒▒▒▒░▒░──

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓███▓▓▓▒▒▒▒▒▒╣╣╣╣╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓█████████▓▓▓▓▓▓▓▓╣▓▓▓▒░▒░░░▒▒▒░░─░─

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒╣╣╢╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╬╣╣╣░░░░▒▒░░░───

▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣╫▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓╣▒▒▒▒▒╣╣╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓█████▓▓▓▓▓▓▓▓╢╢▓▓▒▒▒╣▒▒░░░──────

▒╣▒▒▒▒▒▒▒▒╣╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▌▒▒▒▒╣╣╢╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓█▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╢╬╢▓╣▒▒▒▒▒░───────

░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓███▓▓▓▓▓╣╣╢╣▒▒▒▒╣╢╢╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╬╢▒╢▓╣▒▒╣╢░░─░───

░░▒░░░▒▒▒▒▒╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓╣╣╣╣╣▒▒▒▒╣╣╣╢╣╣╣╣╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒╣╣▓╣▒▒╢╣▒─────

╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒╣╣╣╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓╣╣╣╣╢▒╣▒▒▒▒▒▒╣╣╣╣╣╣╣╢╣▓▓▓▓▓▓╬▓▓▓▓█▓▓▓▓▓╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒╢╣╣╣▒─╙╫▒────

╣╣░▒▒▒▒▒▒╢╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣╣╣▓╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╣╣╣╣╣╣╣╢▓▓▓▓▓▓╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▀▓▓▓▓╣╣╬╣╣▒▒╣▒╣╫╣░─└╫░───

╣╣▒▒▒▒▒▒╣╢╣╢╫▓╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣╣╣╣╣╫▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╣╣╣╣╢╣╣▓▓▓▓▓▓▓▓╢▓▓▓▓▓▓▓▓▒╫▓▓▓╣╣╣╫▒▒▒▒▒▒▓▒░░║▌───

╢▒▒▒▒▒▒▒▒╢╣╣╫╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣╣╣╣╣╫╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╣╣╣╣╣╣╣╣╣▓▓▓▓▓╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣▓▓▓▓╫╣▒▒░░▒╫╫▓░░▒╣──┌
░░░░░░░░▒░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████▓▓▓▓╣▓▓╣╣╣▓╣▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

░░░▒░░░▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓╣▓╣╣▓▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

▒▒░░▒▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

░░░░▒░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████▓▓▓▓▓╣▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓█▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓╣▓▓╣▓▓▓▓▓▓╣╢░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

▒▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫▓▓█▓▓██▓███▓▓██▓▓▓██████▓▓▓▓▓▓▓▓╣╫▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓█▓███▓▓████▓█████████▓▓▓▓▓╣▒╢╣╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓█▓██▓▓▓████████████████▓▓▓╬▒▒▒▒▒╣╣▒╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣▒░░░░░░░░░░░░░░░░░

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫▓▓▓▓▓▓██▓▓███████████████▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒╣╣▒╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣▒░░░░░░░░░░░░░░░░

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█▓▓██▓████▓██████████▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╢▒▒▓▓▓▓▓▓╣╣╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫▓▓▓▓▓█▓▓▓███▓██████████▓▓▓╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▓╫▓▓▓╣▓▓╣╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓████▓█████▓█▓▓▓▓╣╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░▒▒▒▒▒▒╫▓▓╣▓▓╣▓╣╣╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╣▓▓▓█▓▓▓████▓█▓███▓█▓▓▓╣╣╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░▒▒▒▒▒▒╫╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣▓▓▓▓▓▓▓▓▌▒░░░░░░░░░░░░░

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╣▓▓▓█▓▓███▓█▓█████▓▓▓▓╣╣╣╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░▒▒▒▒▒▒╢╫╣╫╣╬╣╣▓╫╢▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░░░░░░░░░░

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╣╣╫▓▓▓▓▓█▓▓█▓█▓███▓▓▓▓▓╣╣╣╣╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒╢╫╫╢╬▒╣╣╣▓▓▓╣▓▓▓▓▓▌▒░░░░░░░░░░░░

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╢╣╫▓▓▓▓██▓▓██▓▓███▓▓▓▓▓▓╣╣╣╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒╢╣╣╢▒╣╢▓▓▓▓▓╣▓▓╫▌▒░░░░░░░░░░░░

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╣╫▓▓▓███▓▓█▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒╣▓╣╣╢╫▓▓▓▓▓╣▓▓╣▒▒░░░░░░░░░░░

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓██▓▓▓██▓▓▓█▓▓█▓▓▓▓▓▓▓╣▓╣╣╢╣╫╣▓╣╣╣╣╣╣▒▒▒▒▒░░░░░░░░▒▒▒▒╣╫▓▓╣╣╣╣▓▓▓▓▓▓▓▓╣▓▓▒▒░░░░░░░░░░

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫▓▓▓██▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣╣╣▒▒▒╣╬╬╣╣╬╣▒╣╣╣▒▒▒▒░░░░▒▒▒▒╢▓╬╬╬╬╣▒╫╫╢╣▓▓▓▓▓▓▓╣╫╣▒░░░░░░░░░░

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╣▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓╣╣╣╣╣╫▓▓▓▓▓▓▓▓▀▓▒╣▒╣╢╣▒▒▒░░░▒▒▒╢╫▓▓▓▓▓▀▀▓▓▒╣╣╣╣▓▓▓▓▓▓╣╣▒░░░░░░░░░░

▒▒▒▒▒▒▒▒▒╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣╣╢╣▓▓╣▒▓▓▓╣▒▒▒╫╬▒▒╢╣╣▒▒░░░▒▒▒╣╫╣╬▓▓▒▒╣╣▒▒▒╣▓▓╫▓▓▓▓▓▓╣╣▒▒░░░░░░░░

▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣╣╣╣╣╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╢╣╣╣▒▒░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫█▓╣╢▓▓▓▓▓╣╣▒▒░░░░░░░░

▒▒▒▒▒▒▒▒╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╢╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╣▒▒▒▒░░░▒░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫██▓▓▓╣╣▓▓▓╢▒░▒░░░░░░░

▒▒▒▒▒▒▒╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▓████▓╣▓╣╣▓╣▒▒░░░░░░░░

▒▒▒▒▒▒╣╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░▒▒▒▒▒╣▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒██████▓▓▓╫╬╢▒▒▒░░░░░░░

▒▒▒▒▒▒╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░▒▒╢╣╢╣▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒╫███▓▓█▓▓▓▓▓╣▒▒▒▒░░░░░░

▒▒▒▒▒╣╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓████▓▓▓╢╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░▒╢╣╣╣╣▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒██▓▓▓█▓▓▓▓▓╣╬░░░░░░░░░░

▒▒▒▒▒╢╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█████▓▓▓▓▓╣╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░▒▒╣▒▒▒╣▒▒▒░░▒░░░░░░░░░░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣▒░░░░░░░░░░

▒▒▒▒╢╣╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████▓▓██▓▓█▓▓▓▓╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░▒▒▒▒▒╢╣▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░▒╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╢╣░░░░░░░░░░░░

▒▒▒╣╣╢╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓█▓██▓▓█▓▓▓▓╣╣╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒░░░░░░░░░░░░▒╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣▒▒▒░░░░░░░░░░░

▒▒╣╣╣╣▓▓▓▓▓▓╣╣▓▓▓▓▓▓▓▓████▓▓▓█▓▓▓▓╣╣╣╣╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░▒╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣▒▒▒▒░░░░░░░░░░░

▒▒▒▒╣╫▓╣╢▓▓▓╣╫▓▓▓▓▓▓▓████▓▓▓█▓▓▓██▓▓╣╣╣╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒╬▓▓▓▓▓▓▓▀▀▀▀▀▒▒╣▒▒▒░░▒▓▓▓▓▓▓▓▒╫╣╣╣╢╢╣▒▒▒░░░░░░░░░░

▒▒╢╣╣╫▓╣▓▓╣╣▓╣╣▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒╣╣╣╫╢▒▒▒░░░▒▒▒▒▒░▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓╣▒╫╣╢▒╢╫╣╣▒▒░░░░░░░░░░

▒╣╣╣╣╣╣╣▓▓╣▓╣▓╫▓▓▓▓▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓╣╫╣╣╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓██▓▓▓▓╫▓╣▓╣╣╢╢▒╫▓╣▒▒░░░░░░░░░░

▒▒▒╢╣▒╫╣▓▓▓╢▓╫╣▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓╣╣╫▓▓╣╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓███▓▓▓▓╫▓╣▓╣▓╬╣╣╣╣▓▓╣▒▒░░░░░░░░░

▒▒▒╣▒╣╣╫▓▓▓╣▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓██▓▓▓███▓▓▓╣╢╢▓▓▓╣╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░▒▒▒██▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▒╢╣╣╫▓▓╣▒▒▒░░░░░░░░

▒▒╣╣╣╣▓╣▓▓▓▌╫▓▓▓▓▓▓▓███▓╣▓▓▓█▓▓▓███▓█▓▓╣╣╣╢╢╢╢╢╣╢╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▀██▓███▓██▓╢▓▓▓▓▓▌▒▒▒╢╢╬▓╣▒▒▒▒▒░░░░░░

▒▒╣╣╣╫▓▓▓▓▓▓▌╫▓█▓▓▓▓▓▓▓╣▓▓▓▓█▓▓▓▓▓████▓╣╣╣╣╣╣╣╣╣╣╢╢╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓████▓▓██▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╢╣╣╬▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒

▒▒▒╢▓▓▓█▓▓▓▓▓╬╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓╣╣▒▒╣╣╣╣╣╣╫╢╣▓▓▓▓▓▓█████▓▓████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▀▓▓▒░─

╣╣▓╣▓▓▓█▓▓▓▓▓▓╣╣▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓███▓▓╣▒▒▒▒▒▒▒╣╫╣╢╣▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓█████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒╢▒▒▒▒▒░▒░──

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓███▓▓▓▒▒▒▒▒▒╣╣╣╣╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓█████████▓▓▓▓▓▓▓▓╣▓▓▓▒░▒░░░▒▒▒░░─░─

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒╣╣╢╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╬╣╣╣░░░░▒▒░░░───

▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣╫▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓╣▒▒▒▒▒╣╣╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓█████▓▓▓▓▓▓▓▓╢╢▓▓▒▒▒╣▒▒░░░──────

▒╣▒▒▒▒▒▒▒▒╣╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▌▒▒▒▒╣╣╢╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓█▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╢╬╢▓╣▒▒▒▒▒░───────

░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓███▓▓▓▓▓╣╣╢╣▒▒▒▒╣╢╢╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╬╢▒╢▓╣▒▒╣╢░░─░───

░░▒░░░▒▒▒▒▒╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓╣╣╣╣╣▒▒▒▒╣╣╣╢╣╣╣╣╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒╣╣▓╣▒▒╢╣▒─────

╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒╣╣╣╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓╣╣╣╣╢▒╣▒▒▒▒▒▒╣╣╣╣╣╣╣╢╣▓▓▓▓▓▓╬▓▓▓▓█▓▓▓▓▓╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒╢╣╣╣▒─╙╫▒────

╣╣░▒▒▒▒▒▒╢╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣╣╣▓╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╣╣╣╣╣╣╣╢▓▓▓▓▓▓╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▀▓▓▓▓╣╣╬╣╣▒▒╣▒╣╫╣░─└╫░───

╣╣▒▒▒▒▒▒╣╢╣╢╫▓╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣╣╣╣╣╫▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╣╣╣╣╢╣╣▓▓▓▓▓▓▓▓╢▓▓▓▓▓▓▓▓▒╫▓▓▓╣╣╣╫▒▒▒▒▒▒▓▒░░║▌───

╢▒▒▒▒▒▒▒▒╢╣╣╫╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣╣╣╣╣╫╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╣╣╣╣╣╣╣╣╣▓▓▓▓▓╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣▓▓▓▓╫╣▒▒░░▒╫╫▓░░▒╣──┌
@@@@@@@%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%A@@gggggggg$&g@@@@@@%@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@%%%%@@@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%$g%%%%%$@$@@@g{*|*%%%@%#$$$%#@Aj%%@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@gg$$@@@@@@@%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%$@@@@@@@@@@@@%$#@%gggg%@$%gg@%%@g%gj6j%@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@AAA%%%%@@@@@@@@@@@@@$@@@%@@@$@@@@%@$@@@@@@@%@@@@@gg%&g%%@%g%g&gZ%@@@@@@@@@@@@%

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%A<'"&%@@@@@@@@@@@@@@%@@@@%@@@@@@%@@@@@@@@@@%@%@@@@@g%@@@@%#@@@@g%%@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g\ j&@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@%@@@%%@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g, j&@@@@@@@@@@@@@@@%@%%*""""<A&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@%@@%@@@%@%&@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ggg@@@@@@@@@@@@@@@@%%*""   j&%@@@@@@@@@@@@@@@@@$@@@@@@@@%%@@&@@%@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%"`     "j&%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@%@@%@@%@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@"        \]%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@%%@&@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%@@@@@@@@@@@M`         "%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#g%%@&@@@@@@%

@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%@6\&%%%%%%@@@@@@"         <"%&%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@%@%@g%@@@@@@

@@@@@@@@@@@@%%$%%%@%%%&%AAAAA$$@@@@@Z'          \\%%%@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@@@@%%&@@@@@@

@@@@@@@@@@@@%%%&&A66AAAAA&&gg@@@@@@M"          ","A%#@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@%@@@@@

@@@@@@@@@@@%%%%%%%g66AA6&%@@@@@@@@@<`           ","\%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@%%%@@

@@@@@@@@@@%%%@@@@@%&66%%%%%%%%@@@@@;,wg,,,,        "<,"A%%@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@&@@@@

@@@@@@@@@@%%%@@@@@@%&&&%%%$gg$@@@@M%%%&@%&@ggg<,      ,'?,"j%@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@

@@@@@@@@@@%%%%@@@@%%&A&&%%%%@@@@@@<6gg#j$@gg$%%g,   ,;<gggggggg@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@

@@@@@@@@@@@@%%@@%%%%&66&%%@@@@@@@@<@B@%]@%@B@%@%6'  <<6&%%&%%%%$%%%@@@@@@@@@@@@@@%@@%@@@@@%@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%&6A&%%%@@@@@@M ""A%6%%R%A@MjA`  ;A%%%%@$$@@@g@@@$@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%&A&%%%%@@@@@  "\A6%AAA?\"`  '<666<A#$L"@@@@%@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%&&%%@@@@@@@    """"    <;<<;\<%6g6"*%%%@%%%%@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@%@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%@%%%@@@@          <"<\"'''"""**?AAAX%%%@%@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@@@%

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@@@@         '<<"\"`    " ""\A%%@@%@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@%

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@,         '<<;,       '"jA&%@@@$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@%@@@@<     ,,;  ,,<<""<,      -<<A&$@@@@%@@@@@@@@@@@%@@@@@@%%

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@g<,    "j%Aggggggggg\      .<<A&%@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@6<<<,,,  ""j%A\<*""''`     .<<<A%&%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%$@@@@@@@g6<<<%g;,  """\<<"<,<,,   ,,<<;<66&&%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g<,"\*]%@@@@@gg%ggg;<<<;<<<<<<<<<A%%A&%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@#@@@g6<' -\%;""*%%%%%%%%%%%%"^"<<<<AA66&%@$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g<,'"<A%ggggg&%%%"""',,<<<<<6A6&%%$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g<<'"\6\"AA66<<<<<<\<<<6AA&&%$g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g<,'  """"""<<<<<<<6Q&%g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g;;,,, ,,,<<<<Ag&g@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@ggggg<<<<<ggg@@%&%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@A%%%%%%$AA$&&%%%@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@#@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%"$@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@%AAAAAA6A&&&&$%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@M "%g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&6A6\A66A6A&%%%@@@@@@@@@@@@@@#@@@@@$@@@%@@@@@@@@@%@@

@@@@@@@@@@@@@@@@" "<,%@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%gA666<<<A6A%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$@@%$@@@@@%@@@@@%@

@@@@@@@@@@@@@@@  ;%@%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%A6\AAA666A%&%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&@@@@@#@@@@@@@@@@@%

@@@@@@@@@@@@@@  <kAA%g$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@k6\""""""\<6A%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@@$@@@@@@@@%@@@@

@@@@@@@@@@@@@  ,A6<6;&@@@@@%@@@@@@@@@@%@%@@@@A\<',<<<;<<g&%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@@@@@@@@%@@%

@@@@@@@@@@@M  , j66\$@@@@@@@@@%@@@@@%@A%%%%%%M"""<<"<;g%Z\A%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#@@@@@%@@@@@@%@@

@@@@@@@@@%`    "%,j@@@@@@@@@@@@@@@%@A""%%%%6\;<<<,gj\<\<Ag@@@@@@@@@@@@@@@@@@&@@@@@@@@@@@%@@@@@@%@

@@@@@@@@M  "   %M]@@@@@@@@@@@@@@$k<"` *6<<"",x*":"-<<g@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@

@@@@@@M      AM]@@@@@@@@@@@@@%A&"   *gg%"-''`<,g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@$@@@%@@@%@@@@@@@@@%@

@@@@"       <%$@@@@%@@@@@@@%%M;   ,* ""Y<;gAA@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@%@@%@@@@@@@@@@@

@@%`        ,$%@@%%@%@@@@@@@\d"  ,<"   ,"""A%@$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$%@@%@@%@@@@@@@@@@

*         <Aj@@@%@$@@@@@@$6"  ,"    ' ,"$@@$@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g%%@@%%@@@@@@@@@
█████████████████████████████████████████▓████▓▓█▓▓╬▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒░▓██████████████████████████████████

███████████████████████████████████▓██▓▓█▓██▓██▓▒▓▓╬╬▓╬▓███▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████████████████████████

█████████████████████████████████▓▓█▓▓█▓▓▓▒██▓██▀▒╢▓▓▓███████▓▓████▓▓▓▓▓▓▓▓█████████████████████████

████████████████████████████████▀▓▓▓█▓██▓╣▒█▓█████▓▓▓███▓▓▓▓████▓▓▓▓█████▓▓▓▓▓▓█████████████████████

███████████████████████████████████╢▒▓██▓▌▓▓▓████████████▓███████▓▓▓▓▓███████▓▓▓▓███████████████████

████████████████████████████████████▓█▒██▓▓▓▓████▓▓▓▓█▓█████▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████▓▓▓██▓▓▓▓▓▓███████████████

████████████████████████████▓█████████████▓█▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓████▓▓▓▓▓██████████████

███████████████████████████████▓█▓█████████▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▒▒╣▓▓▓▓▓█▓▓▓╢▓▓▓▓▓█████████████████████

██████████████████████████████████▓▓█▓████▓▓██▓▓▓▓▓▓█████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╫╬╫╣╬╬╣╫▓▓▓█▓▓██████████████

██████████████████████████████████████████████▓▓▓█████▓▓▓▓▓▓▓▓███████▓▀░░░░░░░░░▒▒▒▓▓▓▓█████████████

██████████▓▓▓█████▓▓██████████▓███████████████▓╫██▓▓▓▓▓███▓▓▓██████▓▀░░░─┌─┌┌────░░▒▓▓▓█▓███████████

█████████▓██▓╣╣▓▓██████████████▓█▓▓▓██████████▌▓█▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒░▀▀▀▀▀▒░──────────────░░╫▒▓▓████████████

████▓▓████▓▓██████████████▓▓███▓▓▓████████████▓█▓▓█▓▓╣▒▒▒░░░░░░░░───┌────────┌┌───░░╫▓╣▓▓▓▓█████████

████▓▓██▓███▓██████████████▓█████▓█████████████████▓╣▒▒▒▒░░░░░░────────┌───────────░╫▓▓╣▓▓▓▓████████

███▓▓▓██████████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████████▓╬▓▄╣▒▒▒░░░░────────────┌────┌─░░╢█▓▓▓╢▒█▓▓██████

██▓████████▓▓▓████████████▓▓▓██████████▓██████████▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▄▒░░────────────┌───░░╫█▓▓▌▒▒█▓▓██████

███▓███████▓▓████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓╣▒╣▒▒▒▒▒░░▒╢╢▓▓╣▒▒░░─────┌─┌─┌───░░╫██▓▌╢╫▓▓▓██████

████████████▓████████████▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╢╢╣╢╢╣╣╫▓▓▓▓▓▓▄▒▒▒▒▒╢╣▒▒░░░──────┌╓╓╓┌╖░░▓██▓▒╬▓▓▓███████

████████▓▓▓██████████████▓▓▓╣▓█▓╢▓▓╢▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒╢╫▓▓█▓█▓▓░▀▓▒▒▒╢╣▒▒░────░▒▒╢▓▓▓╬╣╣▓████╣╢╣▓████████

█████▓▓▓▓▓▓██▓▓██████████▓▓╢▓▓▓▓▓▓▓▓╣▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒╫╣▒▒▒░╖╥╬▀▒▒╢╣▒▒░─┌░▒▒▒▒▒▒▒░░░░╫█████▓╣▓▓███████

███▓██▓╣▓▓▓███▓▓████████▓▓▒▓▓▓▓█╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒░░░░░▒▒▒╜░░░░▒▒▒▒▒▒░─░░░▓▓█▓▓▓▄╫▒▒▓██████▓▓▓███████

██████▓▓█▓▓█████▓████████╣▌╫▓╣▓▓▓╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓╬╢▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒░─░░░╙▀▓▓▀─░▓▓▓█████▓▓▓██▓██████

█████▓▓█▓╢▓██████▓███████▓▒╫╣▓╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░▒▒░▒▒╫▓██▓█▌▓▓▓▓████████

████▓███▓╬▓█▓████▓▓▓███████▒╣╣╣╢╢╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░▒▒╢╣╣▒▒░░░░░───└░░░░▓▓█▓▓╢▓╫╫▓█████████

████▓██▓▓▓█▓█▓████▓▓█████████▓▓▒▒▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣▒▒▒▒▒░░░░░░░▒╫╣╣╣╣▒▒░░└░░───────░▓█▓▓▓╫▓╣╫▓█████████

████████▓██████████▓▓▓██████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣╢▒▒▒▒▒░░░░─░░╢▓▓╣▒▓▓▒▒░░░░───────▐▓█▓▓▓▓▓▓▓██████████

███▓▓███▓███████████▓▓▓▓█████████████▓▓▓▓▓▓▓╣╫╣╣╣▒▒▒▒░░░░░░░░▒▀╣▒▒╢╬╣▒╣▒──────░░▓██▓▓█▓▓▓▓██████████

███▓▓██▓█████████████▓╣▓▓████████████▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣╣╣╣▒▒▒▒░░░░░░▒░▒░░░░░░░░─────┌░░▓██▓▓▓█▓▓▓▓██████████

███▓▓▓█▓███████████▓███▓╢▓████████████▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣╣╣▒▒▒▒▒░▒▒▒▒▒▄▄╫╣╗░▒░░░─────░░█▓██▓▓▓▓▓╬╣▓██████████

▓▓▓▓▓▓▓███████▓███▌███████▓▓███████████▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▀▀▀▓▓▓▓╣░───░░▒▓▓███▓█▓▒╢╢▒███████████

▓█▓▓▓╣▓████████▓█▓▌███████████████████▓▓█▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣▒▒▒▒▒╢╢╢▌▓▓▓▓╣╫▓█▓▓▒░░░░▄██▓██▓▓█▓▀▓▒▒▒██████████

▓▓▓▓▓▓╣▓███████████▓████████████████▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓╣╢╣╢▒▒▒▒╢╣╣▓╣▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░▓███▓▓█▓▓▓▒▓▓█▓▒╬▓████████

█▓▓▓▓▓▓╣████████████▓███████████████▓▓▓▓▓▓████▓▓▓▓╣╣╣▒▒▒▒▒▒▒╨╨╨╣╣╣╢▒▒░░▒╫▓█████▓██▓▓▌▒▒▓██▓█████████

████▓▓▓▓╣████████████████████████████▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓╣▒▒▒░░░░░──└░░░░░░▓▓▓▓▓███████▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████

█████▓▓▓█▓▓██████████████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣▒▒▒░░░░──░░░░██▓▓▓███▓▓▓▓█▓▓▓▓▓█▓▓█▓█████████

█████▓█▓▓▓▓▓▓▓████████████▓▓▓▓▓▓▓█████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╢▓╣╣▒▒▒▒▒░░░▒▒▀▀▓████▓▓▓▓▓▓▓╣▒╫▓▓▓▓████████████

████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓██████▓▓╣╣╣╢▒▒▀▀▀▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╬▀▒▒▒▒▒▒░▒▒▒░▒╜▓▓████▓▓▒▒▒╢▓▓▓▓▓▓██████████

████████████▓▓▓▓▓▓▓▓███████▓▓╫▌▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▀▓▓▓███▀▀▒▒╝▒╜▒▒▒▒▒▒▒▒░▒░░░░░▒▓█▓▓▓▓▒╣╣▓▓██████████████

███████▓▓▓▓▓▓▓████▓█▓▓█████▓▓▓▌▓▒░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫▓▓▀▒░░░░░░░░░░▒▒▒╨╜╜╜╜╨╨▒╨╜▓▓▓▓▓▓▓▌╣▀███▓█████▓██████

██▓▓▓╣▒▒▒▒▒▒╢▓███▓▓▒▒╢╣╣╢╢▓▓▓▓▓▓▌▒▒▒░▒▒▒▒╢╫▓▓▀║▒▒░░░░░░░░░░░░╖╥▒░▒▒▒▒░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░▀▓▓████████████

╫▓╣╣▒▒▒▒▒╣╣╣╣╫▓██▌▓╣╣▒▒╣╢▒▒╣╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓╢▓▓▒╢╣▒╢▄▒▒▒▒▒▄╣▒╬▒▒▒╣░▒▒░░▒░░░░░░░╢▓▓▓▓▓▓▒▒▀╫────└▀██▓███████

▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒╢╣▓▓▓▓╫▓╣▒▒▒▒▒▒▒╢╣╢╢╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▌▒╢╣╣▒╣╣▒╢▒▒▒▒░░▒▒▒░░▒╥▓╢▓██▓▓▓▓▒▒▒▒┐┌─┌─└▀████████

░▒▒▒░▒▒▒▒▒▒╫╣▓▓▓╫▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╢╣╣▒▒▒╣▒╣╣╣▒╣▒╫╣╣╫▒▒╜▒╨╢▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒╫╫░▒─┌─────▀██████

░▒▒▒▒▒▒▒╣╣▒▒╢▓▓╫╣▓▓╣▒▒▒▒▒╢▒▒▒▒▒╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒▒░░░░░▒▒▒░░░░░░░░▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▌╣▒▓▓▓░───────╙█████

░░▒▒▒▒▒▒╢╣▒╢▓▓▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒░░░▒▒░░░▒▒░░░░▒▒▒░░▒░░░░░░▒╢▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓╫▓▓▓▓░────┌────└████

░░░▒▒▒▒╣╣╣╢╫▓▒▒▒╣▓▓▌▒▒▒▒▒▒╢▒▒▒▒╣▒░▒▒▒░░░░▒▒▒░░░▒▒▒░░░▒▒▒░▒▒▒░▒░░░░▒▒╢╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▀░░░─────────└███

░░░▒▒▒▒╢╣╣╫▓▒▓▓▓▓▓▓▌▒▒▒▒▒▒╣▒╣╢╣▒▒▒▒░░░░▒▒▒▒▒░▒▒░░░░░▒░░▒░▒▒░░▒▒░░░▒▒╢▓▓╢╫▒▒▓▓▓▓╢▓╣▒▒░░░░───┌─────└██

░░░▒▒▒▒╣▓▓▓▓╫▓▓▓▓▓▓▌▒▒▒▒▒╢╢╣╣╣▒▒░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒░░░░▒░░░░▒░▒▒░░░░▒▒░░░▒╫▓▓▓▓▓███▓▌▒╫▒▒▒╣▒░░░───┌─────▐█

░░▒▒▒▒╫▓▓▓▓╫▒▒▓▓▓▓▓▒░▒▒▒▒╣╣╫╣╣▒░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░▒▒░░░░░░▒▒░░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒╫╫╣▒░─┌─└──────█

░▒▒▒▒╣╫▓▓▓▒▓▓╣╣╬▓▓▓▒░░▒▒▒╣╣╣╬░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░▒░░░╓▓▓▓╣▓▓▓▓▓╫▓▓▓╣▒▒╫▓▓▒░░────────└
█████████████████████████████████████████▓████▓▓█▓▓╬▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒░▓██████████████████████████████████

███████████████████████████████████▓██▓▓█▓██▓██▓▒▓▓╬╬▓╬▓███▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████████████████████████

█████████████████████████████████▓▓█▓▓█▓▓▓▒██▓██▀▒╢▓▓▓███████▓▓████▓▓▓▓▓▓▓▓█████████████████████████

████████████████████████████████▀▓▓▓█▓██▓╣▒█▓█████▓▓▓███▓▓▓▓████▓▓▓▓█████▓▓▓▓▓▓█████████████████████

███████████████████████████████████╢▒▓██▓▌▓▓▓████████████▓███████▓▓▓▓▓███████▓▓▓▓███████████████████

████████████████████████████████████▓█▒██▓▓▓▓████▓▓▓▓█▓█████▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████▓▓▓██▓▓▓▓▓▓███████████████

████████████████████████████▓█████████████▓█▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓████▓▓▓▓▓██████████████

███████████████████████████████▓█▓█████████▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▒▒╣▓▓▓▓▓█▓▓▓╢▓▓▓▓▓█████████████████████

██████████████████████████████████▓▓█▓████▓▓██▓▓▓▓▓▓█████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╫╬╫╣╬╬╣╫▓▓▓█▓▓██████████████

██████████████████████████████████████████████▓▓▓█████▓▓▓▓▓▓▓▓███████▓▀░░░░░░░░░▒▒▒▓▓▓▓█████████████

██████████▓▓▓█████▓▓██████████▓███████████████▓╫██▓▓▓▓▓███▓▓▓██████▓▀░░░─┌─┌┌────░░▒▓▓▓█▓███████████

█████████▓██▓╣╣▓▓██████████████▓█▓▓▓██████████▌▓█▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒░▀▀▀▀▀▒░──────────────░░╫▒▓▓████████████

████▓▓████▓▓██████████████▓▓███▓▓▓████████████▓█▓▓█▓▓╣▒▒▒░░░░░░░░───┌────────┌┌───░░╫▓╣▓▓▓▓█████████

████▓▓██▓███▓██████████████▓█████▓█████████████████▓╣▒▒▒▒░░░░░░────────┌───────────░╫▓▓╣▓▓▓▓████████

███▓▓▓██████████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████████▓╬▓▄╣▒▒▒░░░░────────────┌────┌─░░╢█▓▓▓╢▒█▓▓██████

██▓████████▓▓▓████████████▓▓▓██████████▓██████████▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▄▒░░────────────┌───░░╫█▓▓▌▒▒█▓▓██████

███▓███████▓▓████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓╣▒╣▒▒▒▒▒░░▒╢╢▓▓╣▒▒░░─────┌─┌─┌───░░╫██▓▌╢╫▓▓▓██████

████████████▓████████████▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╢╢╣╢╢╣╣╫▓▓▓▓▓▓▄▒▒▒▒▒╢╣▒▒░░░──────┌╓╓╓┌╖░░▓██▓▒╬▓▓▓███████

████████▓▓▓██████████████▓▓▓╣▓█▓╢▓▓╢▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒╢╫▓▓█▓█▓▓░▀▓▒▒▒╢╣▒▒░────░▒▒╢▓▓▓╬╣╣▓████╣╢╣▓████████

█████▓▓▓▓▓▓██▓▓██████████▓▓╢▓▓▓▓▓▓▓▓╣▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒╫╣▒▒▒░╖╥╬▀▒▒╢╣▒▒░─┌░▒▒▒▒▒▒▒░░░░╫█████▓╣▓▓███████

███▓██▓╣▓▓▓███▓▓████████▓▓▒▓▓▓▓█╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒░░░░░▒▒▒╜░░░░▒▒▒▒▒▒░─░░░▓▓█▓▓▓▄╫▒▒▓██████▓▓▓███████

██████▓▓█▓▓█████▓████████╣▌╫▓╣▓▓▓╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓╬╢▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒░─░░░╙▀▓▓▀─░▓▓▓█████▓▓▓██▓██████

█████▓▓█▓╢▓██████▓███████▓▒╫╣▓╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░▒▒░▒▒╫▓██▓█▌▓▓▓▓████████

████▓███▓╬▓█▓████▓▓▓███████▒╣╣╣╢╢╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░▒▒╢╣╣▒▒░░░░░───└░░░░▓▓█▓▓╢▓╫╫▓█████████

████▓██▓▓▓█▓█▓████▓▓█████████▓▓▒▒▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣▒▒▒▒▒░░░░░░░▒╫╣╣╣╣▒▒░░└░░───────░▓█▓▓▓╫▓╣╫▓█████████

████████▓██████████▓▓▓██████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣╢▒▒▒▒▒░░░░─░░╢▓▓╣▒▓▓▒▒░░░░───────▐▓█▓▓▓▓▓▓▓██████████

███▓▓███▓███████████▓▓▓▓█████████████▓▓▓▓▓▓▓╣╫╣╣╣▒▒▒▒░░░░░░░░▒▀╣▒▒╢╬╣▒╣▒──────░░▓██▓▓█▓▓▓▓██████████

███▓▓██▓█████████████▓╣▓▓████████████▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣╣╣╣▒▒▒▒░░░░░░▒░▒░░░░░░░░─────┌░░▓██▓▓▓█▓▓▓▓██████████

███▓▓▓█▓███████████▓███▓╢▓████████████▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣╣╣▒▒▒▒▒░▒▒▒▒▒▄▄╫╣╗░▒░░░─────░░█▓██▓▓▓▓▓╬╣▓██████████

▓▓▓▓▓▓▓███████▓███▌███████▓▓███████████▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▀▀▀▓▓▓▓╣░───░░▒▓▓███▓█▓▒╢╢▒███████████

▓█▓▓▓╣▓████████▓█▓▌███████████████████▓▓█▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣▒▒▒▒▒╢╢╢▌▓▓▓▓╣╫▓█▓▓▒░░░░▄██▓██▓▓█▓▀▓▒▒▒██████████

▓▓▓▓▓▓╣▓███████████▓████████████████▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓╣╢╣╢▒▒▒▒╢╣╣▓╣▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░▓███▓▓█▓▓▓▒▓▓█▓▒╬▓████████

█▓▓▓▓▓▓╣████████████▓███████████████▓▓▓▓▓▓████▓▓▓▓╣╣╣▒▒▒▒▒▒▒╨╨╨╣╣╣╢▒▒░░▒╫▓█████▓██▓▓▌▒▒▓██▓█████████

████▓▓▓▓╣████████████████████████████▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓╣▒▒▒░░░░░──└░░░░░░▓▓▓▓▓███████▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████

█████▓▓▓█▓▓██████████████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣▒▒▒░░░░──░░░░██▓▓▓███▓▓▓▓█▓▓▓▓▓█▓▓█▓█████████

█████▓█▓▓▓▓▓▓▓████████████▓▓▓▓▓▓▓█████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╢▓╣╣▒▒▒▒▒░░░▒▒▀▀▓████▓▓▓▓▓▓▓╣▒╫▓▓▓▓████████████

████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓██████▓▓╣╣╣╢▒▒▀▀▀▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╬▀▒▒▒▒▒▒░▒▒▒░▒╜▓▓████▓▓▒▒▒╢▓▓▓▓▓▓██████████

████████████▓▓▓▓▓▓▓▓███████▓▓╫▌▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▀▓▓▓███▀▀▒▒╝▒╜▒▒▒▒▒▒▒▒░▒░░░░░▒▓█▓▓▓▓▒╣╣▓▓██████████████

███████▓▓▓▓▓▓▓████▓█▓▓█████▓▓▓▌▓▒░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫▓▓▀▒░░░░░░░░░░▒▒▒╨╜╜╜╜╨╨▒╨╜▓▓▓▓▓▓▓▌╣▀███▓█████▓██████

██▓▓▓╣▒▒▒▒▒▒╢▓███▓▓▒▒╢╣╣╢╢▓▓▓▓▓▓▌▒▒▒░▒▒▒▒╢╫▓▓▀║▒▒░░░░░░░░░░░░╖╥▒░▒▒▒▒░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░▀▓▓████████████

╫▓╣╣▒▒▒▒▒╣╣╣╣╫▓██▌▓╣╣▒▒╣╢▒▒╣╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓╢▓▓▒╢╣▒╢▄▒▒▒▒▒▄╣▒╬▒▒▒╣░▒▒░░▒░░░░░░░╢▓▓▓▓▓▓▒▒▀╫────└▀██▓███████

▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒╢╣▓▓▓▓╫▓╣▒▒▒▒▒▒▒╢╣╢╢╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▌▒╢╣╣▒╣╣▒╢▒▒▒▒░░▒▒▒░░▒╥▓╢▓██▓▓▓▓▒▒▒▒┐┌─┌─└▀████████

░▒▒▒░▒▒▒▒▒▒╫╣▓▓▓╫▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╢╣╣▒▒▒╣▒╣╣╣▒╣▒╫╣╣╫▒▒╜▒╨╢▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒╫╫░▒─┌─────▀██████

░▒▒▒▒▒▒▒╣╣▒▒╢▓▓╫╣▓▓╣▒▒▒▒▒╢▒▒▒▒▒╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒▒░░░░░▒▒▒░░░░░░░░▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▌╣▒▓▓▓░───────╙█████

░░▒▒▒▒▒▒╢╣▒╢▓▓▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒░░░▒▒░░░▒▒░░░░▒▒▒░░▒░░░░░░▒╢▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓╫▓▓▓▓░────┌────└████

░░░▒▒▒▒╣╣╣╢╫▓▒▒▒╣▓▓▌▒▒▒▒▒▒╢▒▒▒▒╣▒░▒▒▒░░░░▒▒▒░░░▒▒▒░░░▒▒▒░▒▒▒░▒░░░░▒▒╢╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▀░░░─────────└███

░░░▒▒▒▒╢╣╣╫▓▒▓▓▓▓▓▓▌▒▒▒▒▒▒╣▒╣╢╣▒▒▒▒░░░░▒▒▒▒▒░▒▒░░░░░▒░░▒░▒▒░░▒▒░░░▒▒╢▓▓╢╫▒▒▓▓▓▓╢▓╣▒▒░░░░───┌─────└██

░░░▒▒▒▒╣▓▓▓▓╫▓▓▓▓▓▓▌▒▒▒▒▒╢╢╣╣╣▒▒░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒░░░░▒░░░░▒░▒▒░░░░▒▒░░░▒╫▓▓▓▓▓███▓▌▒╫▒▒▒╣▒░░░───┌─────▐█

░░▒▒▒▒╫▓▓▓▓╫▒▒▓▓▓▓▓▒░▒▒▒▒╣╣╫╣╣▒░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░▒▒░░░░░░▒▒░░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒╫╫╣▒░─┌─└──────█

░▒▒▒▒╣╫▓▓▓▒▓▓╣╣╬▓▓▓▒░░▒▒▒╣╣╣╬░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░▒░░░╓▓▓▓╣▓▓▓▓▓╫▓▓▓╣▒▒╫▓▓▒░░────────└
─────┌────┌───────────────────┌╫▓▓▓▓╣▓▓▓╣▓╢╣╣╣▓╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╫▓▓▓╣╣╫╣╣╣▓╗─────┌─────

░░░░░░░░░────────────────────╓╫▓▓▓╣▓▓▓▓▓▓╣╫▓▓▓▓▓▓▓╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╫▓▓╣╣▓▓▓▓▓╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╫▓╣╣▓▌──────────

▒▒▒▒╢▒▒░░░░░────────────────╓╫▓╣▓▓▓▓▓▓▓▓╢▓▓▓▓▓▓╣▓▓▓╢╢▓╣▓╣╢╣╣╣╢╣╣▒╢╢▓▓▓▓▓▓╣▓▓▓▓▓▓▓╢▓▓╣╣╢╫╣╣╣░─┌──────

▒▒▒▒▒▒░░░░░░──────────────┌╥▓▓╣╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╢╢╣╣╣╢╣╢╣▒╣▒▒▒╢▒▒▒▒▒▒▒╣╢╣╣▓▓▓╣╣▓▓▓▓▓▓▓╫▓▓╣╬╣╢╣╣░░──────

░░░▒▒░░░─────────────────┌╢╫▓╢╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╢╣╣╣╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒▒░░░░▒▒▒▒▒▒▒╢▓▓╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣╫╣╢░──────

────────────────────────┌╫╫▓╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╢╣╫▓╣╣▒╣▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒╢▒╢╫▓▓╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╫╣╣╣░─────

───────────────────────┌╫╫▓╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░───────░░░░▒▒▒╢╣╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣▓▓▓╬╣╢╣▒░────

──────────────────────┌╢╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣▒▒▒▒▒░░░░░░░────────────░░░░░▒▒▒▒╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╫╣╣╣▒────

───────────────────┌─┌╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒╬╣▒▒▒▒▒░░░░░░────────────────░░░░▒▒▒╢╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓█╣▓╣╣╣╫╣▒───

─────────────────┌─┌┌╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣╣╣╣▒▒▒░░░░░░──────────────┌────░░░▒▒▒╢▒▓▓▓▓▓▓▓▓╣▓▓╣▓╣╢╣▓╣░┐─

───────────────┌┌──╓╬▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣▓▓▓▓╣╢╣▒▒▒▒░░░░░─────────────────────░░░░▒▒▒▒╬▓▓▓▓█▓▓╣▌▓▓╢╣╣╣▓╣╢─┐

────────────────┌░╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣▒▒▒▒░░░░░───────────────────────░░░▒▒▒▒╢▒▓▓▓▓▓▓▓╫▓▓╣╣╢╢╣╣▓╣─

────────────────╓╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣▒▒▒░░░░░░░────┌──────────────┌────░░░░▒▒▒╢╫▓▓▓▓▓█╣▓▓▓╣╣╬▓▓▓▒▒

─────────────┌┌▒╣▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣▒▒▒▒▒▒▒░░░░──────┌──────────────┌───┌─░░▒▒▒╣╣▓▓▓▓▓█▌╣▓╣╣╣╢╣▓▓╣▒

───────────┌┌░▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣▓▓▓╬▒╣╫╣▒▒▒╢▒╫╣╢║▒▒░░░────────────┌┌┌┌┌░░░░░░▒▒▒╣╣▓▓▓▓▓█▓╢╫▓╣╣╣╢╣╬╢░

───────────┌░░╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣▓▓╣╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░───┌────░░▒▒▒╢╢▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╢▓▓▓▓█▓██▌╣▓▓╫╣╫╣╣╢▒

─────────┌░└┌╢╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣▓▓▓╣╢╣▒╢╣▓▓▓▓▓▓▓▓╬▒▒▒▒▒▒░░───┌─░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╢╢▓▓██▓▓█▓╫▓▓╣╣╣╫╣╣░

───────┌┌┘┌┌▒╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╬▒▒▒▒╣▒▒░╫▒▒▒╫─░╢▒░▒▒░░────░░░░░▒▒▒╩▓▓▓▓▓▓▓▄▒▒▒▒╣╣▓██▓▓█▓╣╢▓▓╣╣▒╣╬▒

──────┌───╓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╫▓█▓╣▒▒▒▒░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░───┌░░░░░╜▒░┐╙╣▒▒╫╜░▒▀╣▒▒▒╣▓▓█▓▓▓▓╣╢╣╣╢╣╢╣╢▒

─────┌░─┌╓░╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓██▓▌▒▒░░░░░──└░░░░░░░──░░░░░───┌░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░▒▒╢▓▓█▓▓▓▌▓▒╫╣╢▓╣╢▒╢

────┌░─┌┌┌▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓█▓▓▓███╣▒░░░░────────────┌──░░░────┌░░░░──────└──└└└└──░░░▒╫▓██▓▓▓▓╬╢╬╣▓╣╢╣╢

────┌─┌░░╫▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█▓▓▓▓▓███▌▒░░░───────────────░░░░────┌░░░░────────────┌───░░▒╫▓█▓█▓▓▓▓╫╫╫╣▓▌╣╣

────░─░╓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▒░░░───────────────░░░────┌┌─░░─────────────────░░▒╢▓▓██▓▌▓▌▒╢╣▓╣▓╣╬

────░░▒╫▓╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▒▒░░░───────────┌┌░░░░───────░░─────────────┌──┌░░▒╫▓▓██▓▓╬▓╣╢╫╬╣╣╣╢

───┌░╢╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▒▒░░░░────┌────┌─░░░░░░───┌┌░░░░───────────────░░▒▒▓▓▓██▓▓╣▓╣╢╣╣╢╢▒▒

─┌┌░▒╫▓╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╫▓▓▓██▌▒░░░░░────────┌─└░░▒╬░░░░░╖╖░░░──────────┌┌───░░▒╫▓████▓▓╣▓╬▒▒╣╣╢▒▒

┌░▒▒╣▓╣▓▓╫▓╣╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣▓▓▓▓███▒▒░░░░──────┌─────░░░░░░░░░░░░──┌─────┌┌─┌──░░░▒▒▓███▓█▓▓╣╣▒▒╢╫╢╢▒░

░▒▒▒╫╣▓╣╫╣╣╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▒▒░░░░░────┌──────────░──────────┌┌──┌┌───░░░▒▒╫█████▓▓▓▒╣╢╣▒▒╣╣▒▒

░▒▒╫╣▓▓▒╢╢╣▓╣▓▓╫╢▓▓╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▒▒░░░░░░░─░──░░░╓╖╥╖┐┌╓╖┌┌────┌────────░░░░░▒▒██████▓▓▓╣╢▌╢╣▒╢▒▒▒

▒▒╣╣╫▓╣╣╣╣╫╣╫▓╫╣╣▓╣▓╣╣▓▓╣▓▓▓▓▓▓████▓▒▒░░░░░░░░▒╢╫╬╬╬╬╣╣▒▄▒▒▒▒╣▒░░░░░░░░░░░░░░░▒╫██████▓▓▓▓╣▒▓╣╣▒╢▒──

▒╢╣╫╣╣╣╫╣╣╢╢╢╣╣╣╣╣▓╣▓╣▓▓╣▓▓▓▓▓▓██████▒▒▒░░░░░░░░▒▒▒▒░╙╜╜╜╜▒▒▒▒▒▒▀╜░░░░░░░░░▒▒▒▓████▓▓▓▓▓█╢▓╣╣╢╣▒▒▒─┬

▒▒╢╢╢╣╢▒▒▒╢╣╣╢╫▓╣▒╢╫▓▓╣▓▓▓▓▓╫▓▓███████▓▒▒░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░▒▒▒▓███▓▓▓▓█▓▓██╣▓▓╣▒╫╣▒╣▒░

▒▒╢╣▒╣▒▒▒▒▒╣╣╣╫╣╢╣▒╢╣╣▓▓▓▓▓▓╫▓▓█████▓██▓╣▒▒░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒░▒░░░░░░░░░░░░▒▒▓██▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▌╢▓╣╣▒╢▒▒╢▒

▒╢╣╢╫╣▒▒▒▒╢╣╣╫╣▓▓╫▒╢╣▓▓▓▓▓╣╫▓████████▓▓▓▓╣▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒╫▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓████▓▓▓╫▓▌╣╢▒╣▒▒╢

▒▒▒╢╣▒▒▒╣╣╣╣╢╣▓╬▒╢╣▒╢▓▓▓╣╣╢▓▓████████▓▓▓▓╣▒▒▒▒▒░░░░░░░─────░░░░░░░░▒╢╢╫╫▓▓▓╢▓▓╣▓██▓██▓▓▓▓▓╫▓▓▓╣▒╢╣▒▒

▒╢╣▒╫▒▒╫╣▒▒╢╣╣╫▒╢▓╣▒▓▓╣╣╣▓▓▓███████▓██▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒╣╣╫▓▓▓▓▓▓███▓▓▓█▓▓▓▓▓╫╣╣╣╢╣╣╣╣▒

╣▒▒▒▒╣▒▒▒▒▒▒▒╣▒╫╣▓╢╣▓▓▓▓▓█▓█████████▓██▓▓▓╣▒▒▒░░░▒▒▒▒░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒╣╢▓╣╣▓▓▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒╣▌╢╣▒▒▒╢╣

▒╢╣╣╣▒╣▒▒▒▒╢╣╫▓▓▓╫╣╢▓▓▓▓▓▓▓█▓▓███████▓█▓▓▓▓╣▒░░░░░░░░░▒░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╢╣╢▓▓▓▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╬▓▓╢╣╢▒▒▒╣

▒▒▒╜▒╫╣▒▒▒╣╢╣╣▓▓▓╣╣╣▓▓▓▓▓█▓▓▓████████▓▓▓▓▓▓╣▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒╢╣╫▓▓▓█████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣▓▓╣╣╢╢╢▒╣

╜┘──▒▓▒▒▒╣╣╣▓▓▓╢╣▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████▓▓▓▓▓▓▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒╣╢╣▓▓▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▌▓▓╣╣╢╢▌▒▒

────╫▌▒▒╣╣╢╫╣╣╣▒╫▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓██████████▓▓▓▓▓▓╣╣▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒╣╫╣╣▓▓▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣▓▓▓╢╣╣▒▒╣

─░░▒╣▒╢╣╣╢╫╣▓╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓██▓███████▓▓▓▓╣▓▓▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒╣╣╢╢▓▓▓███╫▓▓▓╣▓▓▓▓▓╣╫▓▓╣╬▓╣╢╬

▒▒▒╢╣╫▓▓▓╣╢▒╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓█▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓╣╢╣╣▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒╣╢╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▌╫▓▓▓▓▓╫╣▓▓╫▌╣╣╣

░░╢▓▓▓╢╣╣▒╫▓╣╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓╣╢╣▒▒▒▒░░░░░░░░────░░░░░▒▒▒▒▒▒▒╢╬▓▓▓▓▓▓╣▓▓▓╢▓▓▓▓╢╣╣▓▓╣▓╫╢╫

╓▓▓╣▒▒╣▒╫▓╬╫▓▓▓▓▓▓▓█▓████▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▌╣╣▒▒▒▒▒░░░░░─░──────░░░░░░▒▒▒▒▒▒╣╣▓▓▓▓█▓╣╣▓╣▓▓▓▓▓╣╢╣╣╣╣╢▓╣

╢╣▒▒▒▒▓▓╬╢▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█▓█▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓╣╣╣╣▒▒▒░░░░░░░─────────░░░░░░░▒▒▒╢╣▒╢╣╫▓█▓█▓╢╢▓╫▓▓▓▓▓▓╣╣╣╣╢╫╢

▒▒▒▒╣╣╢▓▓▓▓▓╬╢▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓╣▓╣╝╨╜▒░░░░░▒░░───────────░░░░░░▒▒▒╣╣▒╫╣╫▓▓▓▓▓╣╢╣╫▓╣▓▓▓╣╣╣╬▒▒╣

▒╫╣▒▓▓▓▓▓▓╣╣░░▒╫▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓╣▓▓▒────────────────└└└└└└└└└└─└└╙╜╨╢╣╢╣╢╣▓▓▓█▓▓▒╣╫╣▓▓▓╣╣▓╣▒╢▒▒

▓▓▌▓▓▓▓▓▓▓▌▒───╫▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓╣╢╣╫▓╣▒──────────┌───────────────────────░╢▒╢╢▓▓▓▓▓▓╣▒╢╣▓▓▓╫▓╣╢╫▒▒

▓▓╣▓▓▓▓▓▓▀╣╣░┌╨▒╫▓╣╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓╣╫╣╣▓▒╫▒────────────────────────────────┌┌─╫▓▓▓╬▓▓▓▓▓▓▒▒╢▒▓▓▒▓▓▓╣╣╢
──────────┌───────────────────┌╫▓▓▓▓╣▓▓▓╣▓╢╣╣╣▓╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣▓▓▓╣╣╫╣╣╣▓╗─────┌─────

░░░░░░░░░────────────────────╓╫▓▓▓╣▓▓▓▓▓▓╣╫▓▓▓▓▓▓▓╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╫▓▓╣╣▓▓▓▓▓╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╫▓╣╣▓╣──────────

▒▒▒▒╢▒▒░░░░░────────────────╓╬▓╣▓▓▓▓▓▓▓▓╢▓▓▓▓▓▓╣▓▓▓╢╣▓╣▓╣╣╣╣╣╣╣╣▒╢╢▓▓▓▓▓▓╣▓▓▓▓▓▓▓╢▓▓╣╣╬╫╣╣╣░─┌──────

▒▒▒▒▒▒░░░░░░──────────────┌╥▓▓╣╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╢╣╣╣╢╣╣╬▒╣▒▒▒╢▒▒▒▒▒▒▒╣╣╣╣▓▓▓╣╣▓▓▓▓▓▓▓╫▓▓╣╬╣╢╣╣░░──────

░░░▒▒░░░─────────────────┌║╫▓╣╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣╣╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒▒░░░░▒▒▒▒▒▒▒╣▓▓╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣╫╣╣░──────

────────────────────────┌╫╫▓╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╫▓╣╣▒╣▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒╣▒╢╫▓▓╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╬╣╬╣░─────

───────────────────────┌╫╫▓╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░───────░░░░▒▒▒╢╣╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣▓▓▓╬╣╣╣▒░────

──────────────────────┌╢╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣▒▒▒▒▒░░░░░░░────────────░░░░░▒▒▒▒╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╫╣╣╣▒────

───────────────────┌─┌╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╬╣▒▒▒▒▒░░░░░░────────────────░░░░▒▒▒╢╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓█╣▓╣╣╣╫╣▒───

─────────────────┌─┌┌╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣╣╣╣▒▒▒░░░░░░──────────────┌────░░░▒▒▒╢▒▓▓▓▓▓▓▓▓╣▓▓╣▓╣╢╣▓╣░┐─

───────────────┌┌──╓╬▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣▓▓▓▓╣╢╣╣▒▒▒░░░░░─────────────────────░░░░▒▒▒▒╬▓▓▓▓█▓▓▌▌▓▓╣╣╣╣▓╣╢─┐

────────────────┌░╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣▒▒▒▒░░░░░───────────────────────░░░▒▒▒▒╢▒▓▓▓▓▓▓▓╣▓▓╣╣╢╢╣╣▓╢─

────────────────╓╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣▒▒▒░░░░░░░───────────────────┌────░░░░▒▒▒╢╫▓▓▓▓▓█╣▓▓▓╣╣╬▓▓▓▒▒

─────────────┌┌▒╣▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣▒▒▒▒▒▒▒░░░░──────┌──────────────────┌─░░▒▒▒╣╣▓▓▓▓▓█▌╣▓╣╣╣╢╣▓▓╣▒

───────────┌┌░▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣▓▓▓╬▒╣╫╣▒▒▒╢▒╫╣╢║▒▒░░░────────────┌┌┌┌┌░░░░░░░▒▒╣╣▓▓▓▓▓█▓╢╫▓╣╣╣╢╣╬╢░

───────────┌░░╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣▓╣╣╣╬▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░───┌────░░▒▒▒╢╢▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╢▓▓▓▓█▓██▌╣▓▓╫╣╬╣╣╢░

─────────┌░└┌╢╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣▓▓▓╣╣╣▒╢╣▓▓▓▓▓▓▓▓╬▒▒▒▒▒▒░░───┌─░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╣╢▓▓██▓▓█▓╣▓▓╣╣╣╫╣╣░

───────┌┌┘┌┌▒╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╬▒▒╢╢╣▒▒░╫▒▒▒╣─░╢▒░▒▒░░────░░░░░▒▒▒╩▓▓▓▓▓▓▓▄╣▒▒▒╣╣▓██▓▓█▓╣╢▓▓╣╣▒╣╬▒

──────┌───╓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╫▓█▓╣▒▒▒▒░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░────░░░░░╜▒░┐╙╣▒▒╬╜░╢▀╣▒▒▒╣▓▓█▓▓▓▓▌╢╬╣▓╣╢╣╣▒

─────┌░─┌╓░╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█▓▌▒▒░░░░░──└░░░░░░░──░░░░░───┌░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░▒▒╢▓▓█▓▓▓▌▓▒╣╣╢▓╣╣▒╢

────┌░─┌┌┌▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓█▓▓▓███╣▒░░░░────────────┌──░░░────┌░░░░──────└──└└└└──░░░▒╫▓██▓▓▌▓╬╢╬╣▓╣╢╣╢

────┌─┌░░╫▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█▓▓▓▓▓███▌▒░░░───────────────░░░░────┌░░░░────────────────░░▒╫▓█▓█▓▌▓▓╫╫╫╣▓▌╣╣

────░─░╓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▒░░░───────────────░░░────┌┌─░░─────────────────░░▒╢▓▓██▓▌▓▌▒╢╣▓╣▓╣╬

────░░▒╫▓╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▒▒░░░───────────┌┌░░░░───────░░─────────────┌──┌░░▒╫▓▓██▓▓╬▓╣╢╫╬╣╣╣╢

───┌░╢╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███╬▒░░░░────┌──────░░░░░░───┌┌░░░░───────────────░░▒▒▓▓▓██▓▓╣▓╬╢╣╣╢╢▒▒

─┌┌░▒╫▓╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╫▓▓▓██▌▒░░░░░────────┌─└░░▒╬░░░░░╖╖░░░───────────┌───░░▒╫▓████▓▓╣▓╬▒▒╣╣╢▒▒

─░▒▒╣▓╣▓▓╫▓▓╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣▓▓▓▓███▒▒░░░░──────┌─────░░░░░░░░░░░░──┌─────┌┌─┌──░░░▒▒▓███▓█▓▓╣╣▒▒╢╫╢╣▒░

░▒▒▒╫╣▓╣╫╣╣╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▒▒░░░░░────┌──────────░───────────┌──┌┌───░░░▒▒╫█████▓▓▓▒╣╢╣▒▒╣╣▒▒

░▒▒╫╣▓▌╣╢╢╣▓▓▓▓╫╢▓▓╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▒▒░░░░░░░─░──░░░╓╖╥╖┐┌┌╖┌┌─────────────░░░░░▒▒███████▓▓╣╢▌╢╣▒╢▒▒▒

▒▒╣╣╫▓╣╣╣╣╫╣╫▓╫╣╣▓╣▓╬╣▓▓╣▓▓▓▓▓▓████▓▒▒░░░░░░░░▒╢╫╬╬╬╬╣╣▒▄▒▒▒▒╣▒░░░░░░░░░░░░░░░▒╫██████▓▓▓▓▌▒▓╣╣▒╢▒──

▒╢╣╫╣╣╣╫╣╣╣╣╢╣╣╣╣╣▓╣▓╣▓▓╣▓▓▓▓▓▓██████▒▒▒░░░░░░░░▒▒▒▒░╙╜╜╜╜▒▒▒▒▒▒▀╜░░░░░░░░░▒▒▒▓████▓▓▓▓▓█╢▓╣╣╢╣╣▒▒─┬

▒▒╢╢╢╣╢▒▒▒╢╣╣╣╫▓╣▒╢╫▓▓╣▓▓▓▓▓╣▓▓███████▓▒▒░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░▒▒▒▓███▓▓▓▓█▓▓██╣▓▓╣▒╫╣▒╣▒░

▒▒╢╣▒╣▒▒▒▒▒╣╣╣╫╣╣╣▒╢╣╣▓▓▓▓▓▓╫▓▓█████▓██▓╣▒▒░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░▒▒▓██▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▌╢▓╣╣▒╢▒▒╢▒

▒╣╣╣╫╣▒▒▒▒╢╣╣╫╣▓▓╫▒╣╣▓▓▓▓▓╣╫▓████████▓▓▓▓╣▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒╫▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓████▓▓▓╫▓▌╣╢╬╣▒▒╢

▒▒▒╣╣▒▒▒╣╣╣╣╢╣▓╬▒╢╣╣╣▓▓▓╣╣╢▓▓████████▓▓▓▓╣▒▒▒▒▒░░░░░░░─────░─░░░░░░▒╢╣╫╣▓▓▓▓▓▓╣▓██▓██▓▓▓▓▓╫▓▓╫╣▒╢╣▒▒

▒╣╣▒╫▒▒╫╣▒▒╢╣╣╫▒╢▓╣▒▓▓╣╣╣▓▓▓███████▓██▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒╣╣╫▓▓▓▓▓▓███▓▓▓█▓▓▓▓▓╫╣╣╣╣╣╣╣╣▒

╣▒▒▒▒╣▒▒▒▒▒▒╣╣▒╫╣▓╢╣▓▓▓▓▓▓▓█████████▓██▓▓▓╣▒▒▒░░░▒▒▒░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒╣╢▓╣╣▓▓▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒╣▌╢╣▒▒▒╣╣

▒╢╣╣╣╣╣▒▒▒▒╢╣╫▓▓▓▓╣╢▓▓▓▓▓▓▓█▓▓███████▓█▓▓▓▓╣▒░░░░░░░░░▒░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒╣╣╣╢▓▓▓▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╬▓▓╢╣╣▒▒▒╣

▒▒▒╜▒╫╣▒▒▒╣╢╣╣▓▓▓╣╣╣▓▓▓▓▓█▓▓▓████████▓▓▓▓▓▓╣▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒╣╣╣▓▓▓█████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣▓▓╣╣╢╢╢▒╣

╜┘──▒▓▒▒▒╣╣╣▓▓▓╢╣▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████▓▓▓▓▓▓▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒╣╣╢╣▓▓▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▌▓▓╣╣╢╢▌▒▒

────╟▌▒▒╣╣╢╫╣╣╣╬╫▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓██████████▓▓▓▓▓▓╣╣▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒╣╫╣╣▓▓▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣▓▓▓╢╣╣▒▒╣

─░░▒╣▒╢╣╣╣╫╣▓╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓██▓███████▓▓▓▓╣▓▓▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒╣╣╢╫▓▓▓███╣▓▓▓╣▓▓▓▓▓╣╫▓▓╣╬▓▌╢╬

▒▒▒╢╣╫▓▓▓╣╢▒╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓█▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣╣▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒╣╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▌╫▓▓▓▓▓╫╣▓▓╫▌╣╣╣

░░╢▓▓▓╢╣╣▒╫▓╣╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓╣╢╣▒▒▒▒░░░░░░░░─────░░░░▒▒▒▒▒▒▒╢╬▓▓▓▓▓▓╣▓▓▓╢▓▓▓▓╣╣╣▓▓╣▓╫╢╣

╓▓▓╣▒▒╣▒╫▓╬╫▓▓▓▓▓▓▓█▓████▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▌╣╣▒▒▒▒▒░░░░░─░──────░░░░░░▒▒▒▒▒▒╣╣▓▓▓▓█▓╬╣▓╣▓▓▓▓▓╣╢╣╣╣╣╢▓╣

╢╣▒▒▒▒▓▓╬╢▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█▓█▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓╣╣╣╣▒▒▒░░░░░░░─────────░░░░░░░▒▒▒╣╣▒╢╣╫▓▓▓█▓╢╢▓╫▓▓▓▓▓▓╣╣╣╣╢╫╢

▒▒▒▒╣╣╢▓▓▓▓▓╬╢▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▌▓╣╝╨╜▒░░░░░▒░░───────────░░░░░░▒▒▒╣╣▒╫╣╫▓▓▓▓▓╣╢╣╫▓╣▓▓▓╣╣╣╬▒▒╣

▒╫╣▒▓▓▓▓▓▓╣╣░─▒╫▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓╣▓▓▒────────────────└└└└└└└└└└─└└╙╜╨╢╣╢╣╢╣▓▓▓█▓▓▒╣╫╣▓▓▓╣╣▓╣▒╢▒▒

▓▓▌▓▓▓▓▓▓▓▌▒───╫▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓╣╣╣╫▓╣▒──────────┌───────────────────────░╢▒╢╢▓▓▓▓▓▓╣▒╢╣▓▓▓╫▓╣╢╫▒▒

▓▓╣▓▓▓▓▓▓▀╣╣░┌░▒╫▓╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓╣╫╣╣▓▒╫▒────────────────────────────────┌┌─╫▓▓▓╬▓▓▓▓▓▓▒▒╢▒▓▓▒▓▓▓╣╣╢
█▓█████████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████▓▌╫█████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████████████████████

█▓███████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓███▓▓▒▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████████████████

████████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓███▓▌▒▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████████████████

██████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒╣▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓█████████████████

██████████████████▓▓▓▓▓╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣▒▒▒╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓█▓████████████████

█████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╫╣╣▒▒▒▒▒░░░▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓███████████████

████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣▒▒░░░░░░░────└░░▒╢╬▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓██████████████

███████████████▓▓▓▓╫▓▓▓▓▓▓▓▓╣░░░░─────────────└░▒▒╢▓▓▓▓▓▓████▓▓████████████▓▓▓▓▓

██████████████▓▓▓▓▓▓▓╣▓▓▓▓▓▒░░░░─────────────────░▒╣╢╫▓▓▓▓▓██▓▓▓█████████▓▓▓▓▓▓▓

███▓█████████▓▓▓▓▓▓▓╣╣╢▓█▓▒░░░░░──────────────────░▒╢▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓███████▓▓▓▓╣╣╣╣

███████████▓▓█▓▓▓▓▓╣╣╣▓▓▓▒▒░░░░───────────────────░░░▒╢▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓█▓█████▓▓▓▓╣╣╣

██████████▓█▓▓▓▓▓▓╣╣▓╣▌▓▓▒▒░░░────────────────────░░░░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣▓█▓████▓▓▓▓▓▓▓

███████▓▓▓▓▓▓▓█▓▓╣╢▓╣╢▒▓▌▒▒░░░░░┐┌───────────────░░░░░░▒╢▓▓▓▓▓▓▓╣╬▓▓▓▓██████▓▓▓▓

████▓███▓▓▓█▓█▓▓▓▒▓▓╬╢╢▓╣╣▒╢▒╢╣╬╢╫╣▒▒░──────░╓╥╣╬╬╣╣▒▒▒▒╢▓▓▓▓▓╣╬▓╬╣▓▓▓▓█████████

████████▓▓▓▓▓▓▓▓╣▓▓╣▒▒▒▌╣▒▒╫▓▀▓▀▀▌╝▒░░░────░▒▒▒╩▓▓▀▌▓▓▒▒▒╫▓╫▒╫╣╣▓╣╣╣▓▓▓▓████████

████▓█▓▓╣▓▓╣▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓╣▒░░░▒░▒╢▒─░░┌░░░──░░░░░─╨╬▒╥▒▒▒░░▒▓╬▌╬╢╣▓▓╣╣╫╣▓▓▓▓██████

███████▓╣▓▓╣▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▌▒░░░──└░░░───┌░░░──░░░──░░░░░░░░░░╫▓▒╢╢▌╢▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████

█████▓█▓╣╫▓▓▓▓▓▓▓▓╬╣▓▓▓▒░░──────────░░░░──░░░──────────░░╫▓▒╢▒╫╢▒╬▓▓▓▓▓▓▓▓██████

███████▓╣╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓╬╫▓▓▒░░──────────┌░░░──░░░─────┌────░▒▓▓▒▒╣╣╣╣▒▓▓▓▓▓█████████

███████▓▓╣▓▓▓▓▓▓╢╣╬▒▒▓▌▓▒░░───────┌─░░░░─┌░░░░────────░░▒▓▓▓╣╢▒╣╣╣╣▓▓▓▓▓▓███████

█████▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▌▒▒░░▓▌▓▒▒░░────────░░╜░░░░▒░░──────░░░▒╫▓██▓╢▒╬╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓████▓▓

██████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░▒╣▓╫█▒▒░░░────────░─░──────────░░░▒▒██████▓▓╢▓▓▓▓▓█▓█▓██▓▓▓▓

████▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣╢╢▓╣╣▒╫▓▓╬██▒▒░░░░─░░╓╥╗▒▒▒▒▒▒╥╖░░░░░░░▒▒███▓██████▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█████

▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣▓╬▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓███▓▒▒░░░░░▒▒▒▒▒░▒▒▒▒▒▒░░░░▒▒▓█▓█▓▓██▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓█████

▓▓▓▓▓▓▓╢▒▒▓╣╢▓▓▓▓╣╢▓▓╬▓▓████▓╣▒░░░░░░▒▒▒░▒▒▒▒▒░░░▒▒▒╫██▓█▓▓██▓▓▓▓▓▓█▓▓█▓▓▓▓▓▓▓██

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╢▓╣▒▒▓▓▀▓▓▓█████▓▒▒▒▒░░░░░░───└░░░░▒▒▒▒▒▓██▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓██

▓▓▓▓▓▓▓▌╢╫╣▒╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████▓╣▒░░░▒░░░░░░░░░░▒▒░░░▒╫▓██▓▓▓▓╢▓▓▓▓▓▓█▓█▌╫▓▓▓▓▓▓▓▓█

▓▓▓▓▓▓▓╣▓▓▓██▓▓▓▓▒╣▓▓██▓████▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒╢▓▓███▓╬╢╫╣▓▓▓▓▓▓▓█▓╬╢▓▓▓▓▓▓▓█

▓▓▓▓╣╣▓▓▓▓╣▓▓▓▓╣▒▓▓▓▓▓▓████▓▌▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒╫▓▓█████▓╢╣╢╣▓▓▓▓▓▓▓╣▒╫█████▓▓

▓▓▓▓▓╣╣╣▓▓▌▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████▓█▓▒▒░░░░░░───────░░░░▒▒╫▓▓▓█▓█▓▓▓▓╣╣▓▓▒▒╣▓▓▓╣╣╢▒▓▓████

▓▓▓▓▓▓╣╢╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▒▒░░░░░░─────░░░░░░▒▒▓▓▓▓█▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓╫▓▓▓▓▓╣╬╣╣╣╣▓▓

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╬▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓╣▒░░░░░──────░░░▒╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓╣▓▓▓▓▓▓▓

▓▓▓▓▌▒╣▓▓▓▓▓▓█▓╣▓▓▓▓██████▓╣╣╫╣╣╣╣╢╢▒╗╥╖╖╖╓╖╢╫╢╢▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓████▓▒▒▓█▓▓╣▒▓▓▓▓▓

▓▒▀╣▒╫╣▓▓▓▓▒▀▓▓▌▓▓███▓▓█▓▓▓╣╣╣╫╫╣╣╣╣▒▒▒╣╣╣▒╣╣╣╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████▓▌▒▀▓▓▓▓▒╫▓▓▓▓

▓╣▒▒▒▒╫▓▓▓▓▓▓▒╢╣▓▓█▓▓▓▓▓▓▓█▓╣╣╫╣╣╣╢╣▒╢╣╢╢╫╣▒▒╣╣╢▓▓▓╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓█▓▓▒░╢▓▓▓▓╫▓▓▓▓

╫▒▒░▒╫▓╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓╣▓▓▓▓▓▓▓▓╣╬╣▒▒╢╣▒╬▒╢▒╢╫╣╣╬╣▒╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣▓╣╫▓▓▓▓

╣╣╣╣▒▒╣╬╣╣▓▓▓▓▓▓▓▓╣▓▓▓▓╣╣╣▓▌▒▒▒╣╣╢╣▒╣╫╣╣╣╣╣╣╣╢╣╫▓▓╣╣╣╣╫▓▓╣▓▓▓▓▓▓▓▓╣▒╢▒╢▓╣╫▓▓▓▓▓╣

╣╣╣╣╣╣╢╣╣▓▓▓▓▓▓▓╣╣▓▓▓▓▓╣╣▓▌╬╣▒╣╣╣╬╢╣╬▒▒▒▒╢╣╢▓╬╣╬▓╣▓╢╣╫╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒╣╫▓╣▓╣╣╣╢▓╣╣

▓▓╣╣╣╣╫▓▓▓▓▓▓▓▓╫╣▓▓▓╣╣╣╣╣╣╣▒▒▒╣╬╫╣╣╫╬╣╬╢╫╬╣╣▌╢▓▓▓▓╬▓╣╣╣╣╫▓▓▓╣▓▓▓▓▓▓▓╣╢▓▓▓▓╣╬╢╢▓▓

▓╣╣╣▓╬╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒╣▓▓╣╣╣╢╣╣╣╣╣╣╣╣▒▒╣╫╣▓╣╣╣╣╫╣╫▓╣╣╣╣╣╣╣╣▓╣╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣▓▓▓▓▓╫▓▓▓▓
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$@@@@@@@@@@@@@@$@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$@@@@@@@@@@@@@@Q@@@@@$@@@%@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$%@@@@@@@@@@M&@@@@@@@$@@@$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$@@@@@$@@@@@@@%@A&%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@%%%&A*\""**A%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@$@R@%@""""`"    "\A%$@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@%$@@@@@R&@@"         "&&$%@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@$@@@%T-          "%$$#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@$%@@@@&@@@%M`           "%%@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@&@@6<'            'j%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$@@6`             ""&#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@$@@%%@@@6,,,,,,,        ,,,,;A&%@@%@@@@@$@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@&@%$A%@@@%%%$$%%$@%u,   ,,g@@@@@@#%&%#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@b$&@@%A$@*@@@%Y%?\,  <?<jR%$%%N@gAA&@@@$@@@@@@%@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6j@@M""T\\{%{~^" `  " ":{%$<A*""'j@@@R%%%@@@@@%@@@@@@@@@

@@@@@@@@@%@@@@@@@@%@g@@@\             `  ,&@@%$@@&%@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@#@@@,                <&@@$&&@@&@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&@$g<      ,'   ,      <$@@$@%%%$$@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@%%%A%@@@g,     <"   ,"<     <$@@@@@Q@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@&"`<$@$g6,     "<"\<<*%^     <A$@@@@@$Q@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@%@@A,`Q@%&@g<<            ;<Ag@@@@@@@g$$@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@%%@$@@gg$@@&@@gg<<  ,,ggg%ggggg,,,  ;<Ag@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@%@%@$@@@@@&@@@@@@@@g6<, ""MAAZ'?A?AAT' ;<Qgg@@@@@@@@@@@@@@@@$%@@@@@@@@

@@@@@%%$$$$$$@@@@$@@@$@#@@@@@%g;<,-""A%wwqg%A"'<<g&%&@@@@@#@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@%%@$&$@@$g@@@@@@@@@&A%;,      <;&"A&$@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@%$$gg@g$g@@$g@%@@@@@@@@@@g<"T*6,,, , ,,;AT"<<$@@@@@@@&@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@$@@%%%@@@@@@@@@@@&6<' '""*jjj*""`''<j&$@@@@@@@%@%@@@@@@@@@%@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@%@@@@$g@@@$@@@@@@@@66<-      ,<A$$@@@@@@@@%@%@%@@@@@@@@%@@@@@@@

@@@@@@%@%@@@@%&@@@$@@@@@@@@@@A\""'      <,6&$@@@@@@@@@@@@@@g%@@@@@%@@%%@@@@

@@@@@@@$@@@@@@@g$@@%@@@@@@@@gg"`      ,^""A$@@@@@@@@@@@@@@@@@@g%@@@@$%%@@%%

%@@@@@@@@@@%@@@@&@@@@@@@@@@@@@gg,,     ",,<$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@%@@%@@@@@@

@@@@@$%$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@%%&ggggg,,,g@@$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@k$%@@%@%@@@@@

@@%%%%%@@@@g]@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@&%%%%%%$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@&@@@@

@@6\6&$@@@@@@g%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$$@@%$$@g&%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g,$%@@@@@@@@

@kA<g@@&%%@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@%@@%@@%%%$%@@$@%$@@@@@@%@%@@@@@%@@@@@@%@@@@@@@@@@@

@%%@$%@$@$@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@&@@%@%@@@@@&g%$$$@@@@%@@@@@@%@@@@@@@@@%$%@@%@@@$@@

@@@@@@@%@$@@@@@@$%@@@@@@@@@@@@@@%$$%%%%$$$g@@R$@@%%$@@@@@@@@@@@@@@@g@@@@@%@$@@@@

@@@@$@@@@@@@@@@$@@@@@@@@@%@@%%@%$@@@@@$$@@$@@$@@%%%@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@$@%@@

@%%$@$@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@$$gg@$@@@%%@@@@@@%@@%%%%@@@@@@@@%@@@@%@@@@@@@@@@@
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╣╣╣╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████▓╣╣▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████▓▓╣╣╣▓▓▓▓▓

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████▓▌▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████╣╣╣╣▓▓▓▓

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╣▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓╫╣╢▓▓█████▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████████▓╣╣╣╣▓▓▓

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣▓▓██████▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████████▓╣╣▓▓▓▓

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣▓▓▓▓▓██▓▓╣╣╣╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓██████▓▓▓▓▓▓▓

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╢▒▒▒▒▒▒▒▒▀▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓███████▓▓▓▓▓▓

▒▒▒▒▒▒▒▒▒╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣▒▒▒░░░░▒▒▒▒╣▒╫▓▓█▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████▓▓▓▓▓

▒▒▒▒▒▒▒▒╢╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣▒▒▒░░░░░░░░░░▒╢╫╣╢▓█▓██▓▓▓▓▓▓▓▓██████████▓▓▓▓

▒▒▒▒▒▒▒▒╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣▒▒▒░░░─░░░░░░░░░▒▒╣╣╣▓█▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓██████████▓▓▓

▒▒▒▒▒▒▒╣╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣▒▒░░░░░───░░░░░░░░░░▒▒╢╣╬▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████▓▓▓

▒▒▒▒▒▒▒▒╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╬╣╣╣▒░░░░░─────────░░░░░░░▒▒╢╣╫▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓████████▓▓▓

▒▒▒▒▒▒▒╣▓▓██▓▓█▓███▓▓▓▓▓▓╣╣▒▒░░░░───────────░░░░░░▒▒▒▒▒╫╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████▓▓▓

▒▒▒▒▒▒▒╢▓█████▓██▓▓▓▓▓▓▓▌╬▒▒░░░░──────────────░░░░░░░▒▒╣╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓████▓█▓▓▓

▒▒▒▒▒▒▒╢▓████▓██▓▓▓▓▓█▓▓▓╣▒▒▒▒░░░░────────────░░░░░░▒▒▒▒╢╣▓▓▓▓█▓▓▓█▓█▓▓█▓██▓▓▓▓▓

╣╣▒▒▒▒▒╣╫█████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▌╣╣╢╣╫╫▓╣▒▒░░──────┌░░░╥▒╣╢╬╬╣╢╣╬▓▓╫▓▓▓▓██▓██▓██▓███▓▓▓▓▓

╣╣▒▒▒▒▒╢╫███▓▓▓▓▓▓▓█▓▓╣╬▓█▓▓▓▓▓▓▓▒▒░░────░░▒▒▒▒╫▓▓▓▓▓▓▓▓▒╫▓╣▓▓▓██████████▓█▓▓▓▓▓

╣╣▒▒▒▒▒╣▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓█▓╣╣▒╣▒▒░╩╬╩▒▒╣░▒░░──░░▒▒▒▒╫▒░▓╫▀╢▀▓█▓╣╣╣╬▓▓▓█████████▓▓▓▓▓█▓

▒▒▒▒▒▒╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓╣▒▒▒▒░░▒░░░░░░░░░──░░▒▒░░░░░░░▒▒▒▒╬▒╬╢╣╬╬▓▓██████████▓▓▓▓██

▒▒▒▒╣▓▓██▓▓▓▓█▓██▓▓▓▓▒▒▒░░░░░░░░─░░░░░──░░▒░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒╫╣▒▓▓▓████████▓██▓▓▓▓

╣╣▓▓▓▓███████▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒░░░░░────░░░░░──░░░░░░░░──░░░░░░▒▒▒╢▓╣╫▓▓▓█████▓████▓▓▓▓

▓▓▓▓▓▓▓████████▓▓╬▒▓╬▓▒▒░░░░░────░░░░░──░▒▒░░░░░░──░░░░▒▒▒▒╢▓▓▓▓▓▓▓██████████▓▓▓

▓▓▓╣▓▓▓██████████▓▓▓▓▓▓▒░░░░░────░░░░░─░░▒▒▒▒░░────░░░░▒▒▒╢╫▓▓▓▓▓▓█▓▓▓███████▓▓▓

▓▓╣▓▓▓▓▓▓▓████████████▓▓▒░░░░────░░░░░─░░▒▒▒▒░─────░░░▒▒▒╣╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████████▓

▓▒▓▓╫╣╣╣▓▓█████████▓▓█▓▓▓▒░░░─────░░▒▒▒▒▒▒▒▒░░░───░░░░▒▒╣╢▓▓╣▓▓▓▓▓▓▓▓██▓████████

▓▓╣▒▄▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓╣▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒╣╣▓▓▓▓╣╣▓▓▓▓██▓█▓▓▓██████

▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓▓████▓▓▓▓▓▓╣▓▓▓▓▒▒░░░▒▄▄╣╣╢╥╥▒╫╢▒▒▒▒░░░░▒▒▒╣╢╣▓▓▓╬▓▒╫▓████▓▓█▌▓▓▓▓▓██

▓███▓╣╣▓▓██████▓╣▒▒▓▓╫╣╬███▓▌▒░░░╢▒▒▒░▒▒▒▒║▒▒▒▒░░░▒▒╢╢╢▓█▓▓▓▓╬▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▌▓▓▓▓██

████▓▓████████▓▓╣╫▓▒▒▒╬▓█████▓▒▒▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒▒▒▒╣▓▓▓▓█▓▓▓▓╣▓▓▓╣▀▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓

▓██▓██████████▓▓▓▓▒▒╢▒▓████████▓▒▒░░░░░░░░░░░░░▒▒╫▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓╬╣╣▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓█

▓██▓█▓▓▓▓▓████▓▓▓▓╣╢▒▓▓▓█████████▓▒▒░░░░░░░░░▒▒╫▓▓▓▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╫╣╫╫╣▓▓▓▓▓▓▓▓

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▌▓▒▓▌▓████████████▓▄▄▄▒▒▒▄▓▓▓▓▓▓▓█████▓▓▓▓▓╬╣╣▀▓╣╣▓▓▓▓▓▓▓█▓█▓▓

╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████▓▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████▓▓▓╣╫▒╫╣╣╫▓▓▓▓▓▓▓█████

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████▓▓▓╫▓▒▒╬▒▓▓█████████

╢╣╫▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓██████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▀╣▀▀▀▀▀▀▓▓▓▓▓▓▓▓████▓█████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████

▓╣╫▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣╢╣╣╣▒▒▒▒░▒╣▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████▓▓▓▓▓▓▓████████

╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████████▓▓▓▓▓▓▓▓╣▒▒▒╣╣▒▒░▒▒▒▒▌▒▀╣▓▓╬▓▓▓▓▓█████▓██▓▓▓██▓██████

╣╣▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████▓▓█▓╣╣▓▓▓╣▓▓╢╣▒╢▒╢▒▒▒░░░╫▌▒▒╫▓▓╬╢▓▓▓▓▓▓███▓██▓▓▓█▓█▓█████

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████▓▓█▓▓╣╫▓▓╣▒▒▒▒▒▒▒╣▒▒▒▒▒▒╫▒▒╫╫▓▓▌▒╢▓▓▓▓▓██████▓▓▓▓▓▓█████▓

▓▓▓▓▓▓▓▓╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████▓▓▓▓▓╣▓╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫▌▒▓▒╢▒▒▒▒▓█▓▓▓██████▓▓▓▓▓███▓▓▓▓

╬▓╣▓▓╣╫╣╢╬▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████████▓▓╣╣▒▒▒▒▒░░░░░▒▒▒▓▒▓▓▓▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╣╣╣╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████▓╣╣▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████▓▓╣╣╣▓▓▓▓▓

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████▓▌▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████╣╣╣╣▓▓▓▓

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╣▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓╫╣╢▓▓█████▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████████▓╣╣╣╣▓▓▓

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣▓▓██████▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████████▓╣╣▓▓▓▓

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣▓▓▓▓▓██▓▓╣╣╣╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓██████▓▓▓▓▓▓▓

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╢▒▒▒▒▒▒▒▒▀▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓███████▓▓▓▓▓▓

▒▒▒▒▒▒▒▒▒╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣▒▒▒░░░░▒▒▒▒╣▒╫▓▓█▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████▓▓▓▓▓

▒▒▒▒▒▒▒▒╢╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣▒▒▒░░░░░░░░░░▒╢╫╣╢▓█▓██▓▓▓▓▓▓▓▓██████████▓▓▓▓

▒▒▒▒▒▒▒▒╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣▒▒▒░░░─░░░░░░░░░▒▒╣╣╣▓█▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓██████████▓▓▓

▒▒▒▒▒▒▒╣╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣▒▒░░░░░───░░░░░░░░░░▒▒╢╣╬▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████▓▓▓

▒▒▒▒▒▒▒▒╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╬╣╣╣▒░░░░░─────────░░░░░░░▒▒╢╣╫▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓████████▓▓▓

▒▒▒▒▒▒▒╣▓▓██▓▓█▓███▓▓▓▓▓▓╣╣▒▒░░░░───────────░░░░░░▒▒▒▒▒╫╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████▓▓▓

▒▒▒▒▒▒▒╢▓█████▓██▓▓▓▓▓▓▓▌╬▒▒░░░░──────────────░░░░░░░▒▒╣╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓████▓█▓▓▓

▒▒▒▒▒▒▒╢▓████▓██▓▓▓▓▓█▓▓▓╣▒▒▒▒░░░░────────────░░░░░░▒▒▒▒╢╣▓▓▓▓█▓▓▓█▓█▓▓█▓██▓▓▓▓▓

╣╣▒▒▒▒▒╣╫█████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▌╣╣╢╣╫╫▓╣▒▒░░──────┌░░░╥▒╣╢╬╬╣╢╣╬▓▓╫▓▓▓▓██▓██▓██▓███▓▓▓▓▓

╣╣▒▒▒▒▒╢╫███▓▓▓▓▓▓▓█▓▓╣╬▓█▓▓▓▓▓▓▓▒▒░░────░░▒▒▒▒╫▓▓▓▓▓▓▓▓▒╫▓╣▓▓▓██████████▓█▓▓▓▓▓

╣╣▒▒▒▒▒╣▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓█▓╣╣▒╣▒▒░╩╬╩▒▒╣░▒░░──░░▒▒▒▒╫▒░▓╫▀╢▀▓█▓╣╣╣╬▓▓▓█████████▓▓▓▓▓█▓

▒▒▒▒▒▒╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓╣▒▒▒▒░░▒░░░░░░░░░──░░▒▒░░░░░░░▒▒▒▒╬▒╬╢╣╬╬▓▓██████████▓▓▓▓██

▒▒▒▒╣▓▓██▓▓▓▓█▓██▓▓▓▓▒▒▒░░░░░░░░─░░░░░──░░▒░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒╫╣▒▓▓▓████████▓██▓▓▓▓

╣╣▓▓▓▓███████▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒░░░░░────░░░░░──░░░░░░░░──░░░░░░▒▒▒╢▓╣╫▓▓▓█████▓████▓▓▓▓

▓▓▓▓▓▓▓████████▓▓╬▒▓╬▓▒▒░░░░░────░░░░░──░▒▒░░░░░░──░░░░▒▒▒▒╢▓▓▓▓▓▓▓██████████▓▓▓

▓▓▓╣▓▓▓██████████▓▓▓▓▓▓▒░░░░░────░░░░░─░░▒▒▒▒░░────░░░░▒▒▒╢╫▓▓▓▓▓▓█▓▓▓███████▓▓▓

▓▓╣▓▓▓▓▓▓▓████████████▓▓▒░░░░────░░░░░─░░▒▒▒▒░─────░░░▒▒▒╣╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████████▓

▓▒▓▓╫╣╣╣▓▓█████████▓▓█▓▓▓▒░░░─────░░▒▒▒▒▒▒▒▒░░░───░░░░▒▒╣╢▓▓╣▓▓▓▓▓▓▓▓██▓████████

▓▓╣▒▄▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓╣▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒╣╣▓▓▓▓╣╣▓▓▓▓██▓█▓▓▓██████

▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓▓████▓▓▓▓▓▓╣▓▓▓▓▒▒░░░▒▄▄╣╣╢╥╥▒╫╢▒▒▒▒░░░░▒▒▒╣╢╣▓▓▓╬▓▒╫▓████▓▓█▌▓▓▓▓▓██

▓███▓╣╣▓▓██████▓╣▒▒▓▓╫╣╬███▓▌▒░░░╢▒▒▒░▒▒▒▒║▒▒▒▒░░░▒▒╢╢╢▓█▓▓▓▓╬▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▌▓▓▓▓██

████▓▓████████▓▓╣╫▓▒▒▒╬▓█████▓▒▒▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒▒▒▒╣▓▓▓▓█▓▓▓▓╣▓▓▓╣▀▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓

▓██▓██████████▓▓▓▓▒▒╢▒▓████████▓▒▒░░░░░░░░░░░░░▒▒╫▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓╬╣╣▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓█

▓██▓█▓▓▓▓▓████▓▓▓▓╣╢▒▓▓▓█████████▓▒▒░░░░░░░░░▒▒╫▓▓▓▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╫╣╫╫╣▓▓▓▓▓▓▓▓

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▌▓▒▓▌▓████████████▓▄▄▄▒▒▒▄▓▓▓▓▓▓▓█████▓▓▓▓▓╬╣╣▀▓╣╣▓▓▓▓▓▓▓█▓█▓▓

╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████▓▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████▓▓▓╣╫▒╫╣╣╫▓▓▓▓▓▓▓█████

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████▓▓▓╫▓▒▒╬▒▓▓█████████

╢╣╫▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓██████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▀╣▀▀▀▀▀▀▓▓▓▓▓▓▓▓████▓█████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████

▓╣╫▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣╢╣╣╣▒▒▒▒░▒╣▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████▓▓▓▓▓▓▓████████

╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████████▓▓▓▓▓▓▓▓╣▒▒▒╣╣▒▒░▒▒▒▒▌▒▀╣▓▓╬▓▓▓▓▓█████▓██▓▓▓██▓██████

╣╣▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████▓▓█▓╣╣▓▓▓╣▓▓╢╣▒╢▒╢▒▒▒░░░╫▌▒▒╫▓▓╬╢▓▓▓▓▓▓███▓██▓▓▓█▓█▓█████

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████▓▓█▓▓╣╫▓▓╣▒▒▒▒▒▒▒╣▒▒▒▒▒▒╫▒▒╫╫▓▓▌▒╢▓▓▓▓▓██████▓▓▓▓▓▓█████▓

▓▓▓▓▓▓▓▓╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████▓▓▓▓▓╣▓╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫▌▒▓▒╢▒▒▒▒▓█▓▓▓██████▓▓▓▓▓███▓▓▓▓

╬▓╣▓▓╣╫╣╢╬▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████████▓▓╣╣▒▒▒▒▒░░░░░▒▒▒▓▒▓▓▓▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████▓▓▓
██████████████████████████████████████▓▀▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╢▒▒▒░░░░▒▒▒╢▓▓▓▓██████████

███████████████████████████████████▓▀▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╢╢▒▒▒▒▒▒░▒▒▒╢▒▒╢▒╫▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓

█████████████████████████████████▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒░░▒▒╣▒▒▒╣╣▒╢╫╣╢▒▒▒▒╣▒╢▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╢▒▓██████████▓▓▓▓▓▓▓▓

███████████████████████████████▓▒▒▒▒▒░▒░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒╫╣▒▒╢╣╢╣╫▒╣▒▒▒▒▒╣▒╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╢█████████▓▓▓▓▓▓▓▓

██████████████████▓▓▓▓██████▓▓▒▒▒▒▒░▒░░░░░░░░▒▒▒╢╫▒▒▒▒▒╫╫╣╫▓╣╫▓╣╬╣▒▒▒▒╢╣╢╣╣▒▒▒▒▒▒▒▒▒█████████████▓▓▓

███████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓╣▒▒▒░▒░░░░░░░░░░░░▒▒╢╢╬╣╣▒▒╫▒╫╫╣╫╣▓▒╬▓╣╣╣▒▒▒╣╣▒╢▒▒▒▒▒▒▒▒▒███████████████

▓▓▓▓▓███████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒░░░░▒░░░░░──░░░░▒▒▒▒▒╢╢╫▒▒▒▒▒╫╬╣╣╣▓╢▓▓▓╣▒▒▒▒╣▒╫▓▒▒▒▒▒▒▒▒██████████████

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒░░▒▒▒▒░░░░░─░░░░░░░▒▒▒▒╢▒╣▒▒▒▒╣▒╢╣▒╣╣╣╫╣▓▓▒▒╢▒╣▒╢▓▓▒▒▒▒▒▒▒█████████████

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣▒░▒▒▒╢▒▒▒░░░─────░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒╫╣▒▒▒▒▒╣╢▒╫╣╢▓▓▓▓▒▒▒▒▒╢▓╣▒▒▒▒▒▒╢████████████

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣▒▒▒▒╢╣╣▒▒▒░░────────░░░░░░░▒▒▒▒╢▒▒▒╢╢▒▒▒╫╢▒╫╬╢▓╣▓▓▒▒▒╢▒╣▓╣▒▒▒▒▒▒▓███████████

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╬▒▒▒▒▒▒▒╣╣▒░░──────────░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒╢▒▒▒╫▒╫▒╫╫╣╣▓▓▓▒▒▒▒╫╣╣╣▒▒▒╣▒▒███████████

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╨░░░▒▒▒╢▓╣╣▒░░─────────────░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫╣╬╢╬▓▓╣▒▒▒╢╣╢╣▒▒╢╣▒▒██████████

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓╣▒░░───────────────────░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╬╢▓▓▓▒▒▒╫╫╢╣╣▒▒╣▒▒▓████████▓

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣▒▒╢╣▓╣╣▓▓▓╣▒▒░──────────────────────░░░░░░░▒▒▒▒▒░▒▒▒╢╣╫╬╣▓▓╣▒▒▒╣▓╣╣▒▒╢╢▒▒███████▓▓

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣╫╣╣▒▒▒▒▓▓▓▓╣▓╣▒░───────────────────────────░░░░░▒▒▒▒░▒▒▒╢▒╫╢▓▓╣▒▒▒╢▓▓╣▒▒╢▒▒▒╫████▓▓╣╣

╢▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣▓▓╣▒▒▒╢▓▓▓▓▓▓▓▒░────────┌─┌┌────────────────────░░░▒▒▒▒▒░▒▒╢╣▓▓▒╣▒▒╢▓▓╣╣▒▒╣╣▒╢▓▓▓▓╣▒▒▒

▒╣╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣╫╣╣▒▓▓▓▓▓█▓▌░───┌─┌┌╓░░░░▒▒▒╖░░░░░────────────░░░░░▒▒▒░░╢▒▓╢▓▓╢▒▒▒╣▓▓╣╣▒╢╢╢▒╣╣╣▒▒▒▒▒

▒▒▒╢╢▓▓▓▓▓▓▓▓╣╣╣╣▒╢▒▓▓▓█▓▓▓▒░────┌░░░░▒▒▒▒▒▒╢▒▒▒▒▒░░░─────░░░░░░▒▒▒▒╢╣╢░▒▒▓╫▓▓╢▒▒▒╫╣▓▓╣▒╫╣╢▒▒▒▒▒▒░░▒

░░▒▒▒╢╣╢▓▓▓▓▓▓╣╣▓╣╣╫▓▓▓▓▓▓╣▒──────░░░▒▒▄▓▓▓▓╢▒▒▒▒▒░░░────░░▒▒╢╢╫╣╣▓▓▓▓▓▌░║▐▓▓▓╣╢▒▒▒▓▓╬▓▒▒╣╫╣▒░░░░░░▒

░░░░▒▒▒▒╢▓▓▓▓▓▓╣▓╣╣╢▒▓▓▓▓▌▒▒────┌─░▒╨▀░╙╣╢▓╢▀▒╣▒▒▒▒░░───░░▒▒▒▒╫╣╢▓▓▓▓▓▓▓▒░▒╣▓╣▌╢▒▒╣▓▓▓▓▒▒╢▓▓░░░░░░░▒

└─░░░▒▒▒▒╣╣▓▓▓▓▓╣╣▒╢╣▓▓▓▓▓▒▒─────────░░░░▒▒░░░░░░░░░────░░▒░░▒╣▒░▓▒▓▓█▓█▒▒╢▓▓╣╣╢▒▒╬╬▓▓▓╣▒▒▓▓▒───░░░▒

───░░▒▒▒▒▒▒╢╫▓▓╣╫╣▒╢╣▓▓▓▓▓╣▌───────┌──░░░░░░░░░░░░─────┌─░░░░░░░▒▒▒▀▓▒╫╣▒▒░╫▓▓╢╢▒╫╣▓▓▓▓╣▒▒╫▓▒──┌─░░▒

──░░░▒▒▒▒▒▒▒▒╢╢▓▓▒▒╢╣▓▓▓▓▓╣▒░─┌────────────────────────┌─░░░░░░░░░▒▒▒╢╢▒░▒▒╫▓▓▌▒▒╢╢▓╣╫▓▓╣▒╫▓▒───┌─░░

──░░░▒▒░░░░▒▒▒▒▒╢▒▒╢╣╫▓▓▓╣╣╣░─────────────────────────────────░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒║▓▓╣▒▒╢╣▓▓╢▓▓▒▒▒▌▒─────░░

──░░▒▒▒░░░░░░▒▒▒▒░▒╢▒╢▓▓▓▒░░░────────────────┌─┌┌─────────────────░░░░░░╢▒▒░▓▓▌▒▒╢╣▓▓▓▓▓╣▒▒╣▒────┌─░

┌─░░▒▒░░░──░░░░▒░░▒╣▒▒╫▓▓▒░─┌░─────────────┌─────┌┌─────┌─░░───────░░░░▒▒▒╢▒╫▓╣╣▒╢╣▓▓▓▌▓╢▒▒▒░────┌─░

─░░░░░░░────└░░░░░▒▒▒▒▓▓██▄▄▄▄────────────────░──╓──────░░─░░──────░░░▒╢▒▒▓▒╫▓╣▒▒╢▓▓▓▓▓╬╣╢▒▒░───────

─░░░░░░────────░░▒▒▒▒╢▓▓██████────────────────░░░╜░░░░░╨╨▒░░░──────░░▒▒╫▒▒▓╬░╬╢▒▒╢╣▓▓▓▓╣╣▒▒▒▒──┌────

─░░░░░──────────░░▒▒▒╢╣▓██████▌─────────┌────┌─────░░░░░░░─────────░░▒▒╫▒▒▓▓▒╢╣╢▒╢▓▓▓▓▓╫╣▒▒▒░─┌┌┌─░░

░░░░░─────────┌░▒▒▒▒▒▒╫▓▓██████░───────────────┌┌┌┌░░░┌───────────░░▒▒▒╣▒╫▓▓▓▒▒▒▒╢▓▓▓▓▓▓╣╣▒▒▒─────░░

░░░░░────────┌░░░▒╣░▒╢╫▓▓▓██████░░───────░░░╖╥╢╣▒▒▒╣▒▒▒▒▒╥░░─────░░░▒▒╢╫▒▓▓▓▓▌▒▒▒╢╫▓▓╣▓▓╣▒▒▒░───────

░░░░░░───────░░░▒╫▒░▒▒╫▓▓▓██████▓░░░─░░░░░░╙▒▒▒▀▀▒▒▒▀╢╢▒▓▓╣╣▒▒░░░░░░▒╣╢╣╟▓▓▓█▓╣▒▒▒╫╢╣▓▓▓╣╣▒▒░───────

░░░░░░──────┌░░▒╫▓▒░▒▒╢▓▓▓▓▓████▓▓▌░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒╢╫╣▒▓▓▓▓▓▓╣▒▒▒╢╢╣▓▓▌╣▒▒░───────

──────────┌┌░░▒▒╫▓▒░▒▒╫▓▓▓▓▓████▓▓▓▓╦░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░▒▒▒╣╣▓╬╣╫▓▓▓▓▓╣▒▒▒▒▒╢╣▓▓▒▒▒░───────

──────────┌░░▒▒╣╣▓▒░▒▒╢╣╣▓▓▓▓▓█▓▓▓█▓▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░▒▒╣▓▓█▌╣╣▓▓▓▓▓▓╣▒▒╢╣▒▒╫▓▒▒▒▒───────

─────────┌┌░▒▒╢╢╫╣▒░▒▒╢╣╣▓╢▓▓█▓▓▓▓██▓╣▒▒▒░░░░░░────────└░░░░░░░▒▒╫▓▓▓██▓╢╣╫╢╫▓▓╣╣▒▒╢╢╢▓▒╫▓▒▒▒───────

───────┌─┌░▒╣▒╣╫▓╣▓░░▒▒╫╫╣╣▓▓███▓▓▓█▓▓╣▒▒▒░░░░░░░░░░░░──░░░░░▒╢╣╣╢▓▓▓███▓╣▒╫╣╫▓╫╣▒▒▒╢╣╣╣╣╢▒▒▒─────┌┌

──┌┌────┌░▒▒╣▒▒╫▓╫▓▒░▒▒╢╣╢▓╣▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣▒▒▒▒░░░░░▒░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒╣╫▓▓███▓▓▒▒╣╣╣▓╣▒▒▒╣╣▓▓╣▒╢▒▒░───┌──

┌┌──────░░▒▒▒▒╫▓▓▓▓▓░░▒▒╢╫╣╫▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╣▒▒▒▒▒░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╣╫▓▓█▓▓██▓▒▒▒▒▒╢▓▒▒▒╣▓▓╣▒▒▒▒▒────░░

┌──────┌░░▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓░░▒▒╫╣╫▓▓▓▓▓▓▓▓█▓╣╣▒▒▒▒▒░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╣╫▓▓▓▓██▓█▓╣▒▒▒▒╫╣▒▒▒▓▓╣▒▒▒░▒░──└└░
██████████████████████████████████████▓▀▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░▒▒▒▒▓▓▓▓██████████

███████████████████████████████████▓▀▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓

█████████████████████████████████▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓██████████▓▓▓▓▓▓▓▓

███████████████████████████████▓▒▒▒▒▒░▒░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▀█████████▓▓▓▓▓▓▓▓

██████████████████▓▓▓▓██████▓▓▒▒▒▒▒░▒░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█████████████▓▓▓

███████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▒▒▒▒░▒░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▓▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███████████████

▓▓▓▓▓███████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒░░░░▒░░░░░ ░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒██████████████

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒░░▒▒▒▒░░░  ░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒█████████████

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▀▒░▒▒▒▒▒▒▒░░     ░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒████████████

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░    ░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▓███████████

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░      ░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▓▌▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒███████████

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░▒▒▒▒▓▓▌▒░        ░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▌▒▒▒▌▒▒██████████

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▌▒░░          ░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓████████▓

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓▓▓▒▓▓▓▒▒▒░            ░░░░░░▒▒▒▒▒░▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▌▒▒▒▒▒▒███████▓▓

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒░              ░░░░▒▒▒▒░▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓████▓▓▌▒

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒░                ░░░▒▒▒▒▒░▒▒▒▓▓▓▒▌▒▒▒▓▓▓▌▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒

▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▒▒▓▓▓▓▓█▓▌░    ░░░░░▒▒▒░░░░░░       ░░░░▒▒▒░░▒▒▓▌▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒

▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓█▓▓▓▒░   ░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░   ░░░░░░▒▒▒▒▒▓▒░▒▒▓▓▓▓▌▒▒▒▓▓▓▓▌▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒

░░▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▌▒▒▓▓▓▓▓▓▌▒   ░░░▒▒▄▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒░░   ░░▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▌░▒▐▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▓▌▒░░░░░░▒

 ░░░▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▌▒▒   ░▒▒▀░▐▌▒▓▒▀▒▒▒▒▒▒░░  ░░▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒░▒▓▓▌▌▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▓▓░░░░░░░▒

 ░░░▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▓▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒     ░░░░▒▒░░░░░░░░░  ░░▒░░▒▓▒░▓▒▓▓█▓█▒▒▒▓▓▓▌▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▓▓▒  ░░░▒

  ░░▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▌▒▌▒▒▒▓▓▓▓▓▓▌      ░░░░░░░░     ░░░░░░░▒▒▒▀▓▒▓▓▒▒░▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▌▒▒▓▓▒  ░░▒

  ░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒░               ░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒░▒▒▐▓▓▌▒▒▒▒▓▒▓▓▓▒▒▒▓▒   ░░

 ░░░▒▒░░░░▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒░                  ░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▌▒   ░░

 ░░▒▒▒░░░░░░▒▒▒▒░▒▌▒▒▓▓▓▒░░░                   ░░░░░░▒▒▒░▓▓▌▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒   ░

 ░░▒▒░░░ ░░░░▒░░▒▒▒▒▓▓▓▒░ ░              ░░    ░░░░▒▒▒▒▒▐▓▌▒▒▒▓▓▓▓▌▓▒▒▒▒░   ░

 ░░░░░░░   ░░░░▒▒▒▒▓▓██▄▄▄▄        ░ ░░   ░░ ░░   ░░░▒▒▒▒▓▒▒▓▌▒▒▒▓▓▓▓▓▌▌▒▒▒░    

 ░░░░░░    ░░▒▒▒▒▒▓▓██████        ░░░░░░░░░▒▒▒░░░   ░░▒▒▓▒▒▓▌░▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒    

 ░░░░░     ░░▒▒▒▒▓▓██████▌          ░░░░░░     ░░▒▒▓▒▒▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒░   ░░

 ░░░      ░▒▒▒▒▒▒▓▓▓██████░          ░       ░░▒▒▒▌▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒   ░░

░░░░░     ░░░▒▒░▒▒▓▓▓▓██████░░    ░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░   ░░░▒▒▒▓▒▓▓▓▓▌▒▒▒▒▓▓▓▒▓▓▌▒▒▒░    

░░░░░░    ░░░▒▓▒░▒▒▓▓▓▓██████▓░░  ░░░░░▒▒▒▒▀▀▒▒▒▀▒▒▒▓▓▒▒▒▒░░░░░░▒▒▓▓▒▓▓▓█▓▌▒▒▒▓▓▒▓▓▓▌▒▒▒░    

░░░░░░    ░░▒▓▓▒░▒▒▒▓▓▓▓▓████▓▓▌░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▌▒▒▒░    

      ░░▒▒▓▓▒░▒▒▒▓▓▓▓▓████▓▓▓▓▒░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░▒▒▒▒▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒░    

      ░░▒▒▒▒▓▒░▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█▓▓▒▒░░ ░░░░░░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░▒▒▒▓▓█▌▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒    

      ░▒▒▒▓▓▌▒░▒▒▒▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓██▓▌▒▒▒░░  ░     ░░░░░░░▒▒▓▓▓▓██▓▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▒▒▓▒▒▒    

     ░▒▒▒▒▓▓▌▓░░▒▒▒▓▓▓▓▓███▓▓▓█▓▓▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░  ░░░░▒▒▒▒▓▓▓▓███▓▒▒▓▒▓▓▓▌▒▒▒▒▒▓▌▒▒▒▒▒    

     ░▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒░▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▌▒▒▒▒░░░░░▒░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓███▓▓▒▒▓▒▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒░   

    ░░▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓░░▒▒▒▓▌▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█▓▓██▓▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒  ░░

    ░░▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓░░▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓██▓█▓▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒░▒░  ░
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓███████▓▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█████████████████▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓████████████████████████▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓█████████████████████████████▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓██████████████████████▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█████████████████████▓▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█████████████████████▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒███▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓████████████████████▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓██▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▓█████████████████████▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓█▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓███████████████████▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓██████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓██▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓████████████████████▓▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓███▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓███████████████████▓██▓▓█▓▓▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓███▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒███████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▒▒█▓▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▓████▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▓████████████████▓▓▓▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓█████▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▓███████████████▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▓████▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒███████████▓██▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒████▒▒▓██████▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓████████████▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▒█▓████████▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▓█████████▓██▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓█████████▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████▓█▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒██▓▒▒▒▒▒▒▒▓████████▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████████▓█▓█▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒██████████▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████▓██▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███████████▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████▓▓███▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒██████████▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████████▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒█████████████▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████▓▓██████▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒█████████████▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████████▓▓▓████▓█▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒███████████████▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████████▓▓▓█▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒████████████████▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████████▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒████████████▓█████▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓██████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒██████████████▓█████▓▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████████▓█████▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒███████████████▓▓█████▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓██████████████▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓███████████████████▓▓████▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒
▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████████▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒████████████████████▓▓▓███▓▓▓▓▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓████████████████████▓▓▓████▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▓▓▒▓
█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓██████████████████▓▓▓██▓█▓▓▒▓▒▒▒▓▓▒▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓███████████████▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████████▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓█▓▓▓▓▒▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓███▓██████▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓███▓██████▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓██████▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▒▒▓▒▒▓▒▓▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓██▓▓██████▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓█▓▓██████▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▓█▓▓███████▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▓▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▓▓█▓███████▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▓▓▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▓▓███████▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▓▒▓▒▓████████▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▓▓▓▒▒▒▓▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██████▓▓▓██▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▓▓▓▒▓▒▓▓▓▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▓▒▓▒▒▒▓██████▓▓▓█▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▓▓▒▓▒▒▒▓▓▓▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▓████▓█▓▓█▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▓▓▓▒▓▒▒▓▒▒▒█▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒███▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▓▒▒▓▓▓▓▓▓▒▓▓▒▓▒▓▓▓▒▓▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▓▒▒▒▒▓▒▓▒▓▒▒▒▒███▓████▓█▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▒▓▓▒▓▓▒▓▒▒▒▓▒▓▒▓▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒███▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▓▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█████▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▒▓▒▓▒▓▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓█▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▓▓▓▒▓█▓▒▓▓▓▒▓▓▒▒▓▓▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▓▒▓▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓██▓███▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▓▒▒▓▓▒▓▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓▓▓▓▒▓▓▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓█▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒█▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▓███████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▒▓▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓██████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▓▒▓▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▓██████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▓▓▒▓▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓████████████████▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓███████████████████████▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓████████████████████████████▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█████████████████████████▓█▓▓▓████▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█████████████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓████████████████████████▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓██████████████████████▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓███████████████████████▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓██████████████████████▓█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███████████████████████▓▓█▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓█▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███████████▓██████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓█▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓█████████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓█▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒██████████████████████▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒████▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒█████████████████▓█▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█████▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▓██████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓█▓▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒█████▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▓█████████████████▓█▓▓▓▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█████▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▓███████████████▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▓█████▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▓███████████████▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓███▒▒▒▒▓██████▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▓██████▓██████▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓█▒█▓▓████████▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓██████████████▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓██████████▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓██████████▓███▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓██████████▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████████▓█▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓██████████▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████▓██▓█▓██▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▓████████▓██▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██████████▓█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████████▓█▓███▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒████████████▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▒▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒█████████████▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████████▓█▓█████▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒██████████████▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████▓█▓██████▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▓▒▒▒▓███████████████▓▓▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████████▓██▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█████████████████▓▓▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███████████████████▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████▓█▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█████████████▓██████▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████████▓█▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒███████████████▓██████▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓████████████▓███▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒█████████████████▓▓█████▓▓▓▒▓▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓████████████████▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█████████████████████▓▓█████▓▓▓▓▓▒▒▒▒▓▒▓▒▒▓▒▒▒▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██████████████████████▓▓██████▓▓▓▒▒▒▒▒▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓█████████████████████▓▓▓████▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▓▓▒▓▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓████████████████████▓▓▓███▓▓▓▒▓▓▒▒▒▒▓▓▒▓▒▓▓▓▓▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓████████████████▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓████████▓███████▓▓████▓▓▓▓▓▒▓▒▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓███▓███████▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓
▓█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓███▓▓███████▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓██▓▓▓██████▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█▓▓▓███▓▓██████▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▒▒▒▓▓▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█▓▓▓▓██▓▓███████▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▓▓██▓▓██████▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▓▓▓▓▓▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▓▓▓█▓▓██████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▓▒▓▓█▓███████▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▓▓▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▓▓▓▓▓███████▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓█▒▓▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▓██████▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▓▒▒▓▓▒▓▓▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▓████████▓▓██▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▓▓▒▒▓▒▒▓▓▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▓▓▒▒▓▓▓███████▓▓▓█▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▓▓▓▓▒█▒▒▓▒▓▒▒▒▒▓▒▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▓▒▒▓▒▓▒█████▓▓▓█▓█▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▓▓▒▓▒▓▒▒▓▒▒▒▓▒▒▓▒▓▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▓▒▓▒▓▒▓▒████▓█▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▓▓▒▓▒▓▒▒█▒▓▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▓▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒████▓▓▓▓▓█▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▓▓▒▓▓▒▓▒▓▓▓▓▒▓▒▒▓▓▒▒▓▒▓▓▒▓▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒█████████▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒█▒▓▒▒▓▒▓▓▒▒▒▓▒▓▒▓▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▓▓▓▓▒▓▓▒▓▓▓▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓██▓███▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▒▓▓▓██▓▒▒▓▓▓▓▒▒▒▓▒▓▓▒▒▒▓▒▒▒▓▒▒▒▒▒▓▒▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓█▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▓▒▓▒▓▒▒▒▒▒▒█▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▓██▓█████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓█▓▒▓▒▓▒▒▓▒▒▒▓▒▓▒▒▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▓▓▓▓▓██▒▓▓█▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▓▒▓▒▒▒▒▒▓████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▒▒▓▒▓▒▓▓▒▒▓▓▓▓▒▓▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▓▒▒▒▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓█▒▒▒▒▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▓▓███████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▒▓▓▒▓▒▓▒▓▒▒▒▒▒▒▓▓▒▓█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▓███████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓████▓▓▓▒▓▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▓▓▓▓█▓█████████████████▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓███████████████████████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓████████████████████████████████▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓██████████████████████████████████████▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓██████████████████████████████▓▓██▓▓▓█████▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓██████████████████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓███████████████████████████▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█████████████████████████▓██▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓███▓████████████████████████▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒██████████████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓████████████████████████████▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██████████████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█████████████████████████▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓█▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██████████████████████████▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓████▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓████████████████████████▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓███▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒█▓████████████████████▓▓████████▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█████▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▓███████████████████▓██▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█████▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▓█████████████████████▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▒█▓▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓█████▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒██████████████████████▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓████▓██▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▓▓█████████████████████▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▓███████▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▓▒███████████████████▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓████████▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓██████████████▓██▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒███▓█▓▓▓▓███████▓█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓███████████▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▓█▓███████████▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█████████████████▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓████████████▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓███████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓███████████▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████████████████▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█████████████▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████████▓█▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒█▓▒▒▒▒▒▒▒███████████▓█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓█████████▓█▓██▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███████████▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓███████▓█████▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█████████████▓█▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████████▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███████████████▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████████▓▓█▓▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒███████████████▓▓▓▓▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████████▓▓██████▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒████████████████▓█▓▓▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████▓█▓████████▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓█████████████████▓▓▓▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████████▓▓▓█████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒██████████████▓█████▓▓▓▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████████████▓█▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█████████████████████▓▓▓▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████████▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███████████████▓█▓█████▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████████▓▓▓█▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█████████████████▓███████▓▓▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓███████████▓█▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██████████████████▓▓███████▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████████████▓██▓██▓▓▓▓▓▓▒▓▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒████████████████████▓▓███████▓▓▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓███████████████▓▓██▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█████████████████████████▓▓▓██████▓▓▒▓▒▒▓▒▒▒▒▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓███████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓██████████████████████████▓▓▓▓████▓█▓▓▓▓▓▒▒▒▒▓▒▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████████████████▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓██████████████████████████▓▓▓▓████▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▒▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████████▓█▓█▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓██████████████████████████▓▓▓▓████▓▓▓▓▒▒▒▓▒▒▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▓▓▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓████████████████████████▓▓▓▓███▓▓▓▓▒▒▓▒▓▒▒▒▓▒▒▓▓▒▓▓▓▓▓▒
█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓███████████████████████▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▒▓▓▓▒▒▒▓▒▓▒▓▒▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████████████████▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▒▓▒▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▒▒▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓█████████████████▓▓▓████▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓████▓████████▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓████▓▓████████▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓████▓▓████████▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓███▓▒▓███████▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▓▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓██▓▓▓████████▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▓▒▒▓▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓█▓▓▓▓▓██▓▓▓████████▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▓▓▓▓▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▓▒▓▓▓█▓▓▓█████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▓▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▓▓▒▒▓█▓▓▓█████████▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▓▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▓▒▒▓▓▓▓▓██████████▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▓▒▒▒▒▓▓▓▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▓▓▓▓▓█▓▓█████████▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▓▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓█████████▓▓▓██▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▓▓▒▓▓▓▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▓▓▒▒▒▒▒▓██████████▓▓▓██▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▓▒▓▓▓▓▓▒▓▒▓▒▓▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▓▒▒▒▒▒▓▓█████████▓▓▓▓█▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▓▒▒▓▓▓▓▒▓▓▒▒▓▓▒▓▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▓▓▓▒▓▓▒▒▓▓▒████████▓▓█▓█▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▓▓▓▓▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▓▒▒▓▒▒▓▒▓▒▓██████▓▓█▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▓▓▓▒▓▒▓▒▒▓▓▒▓▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▓▒▒▓▒▒▒▒▒▒▓▓▒█████▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▓▒▓▒▓▒▒▓▒▒▒▒▓▒▓▓▒▒▓▒▓▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▓▓▓▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒█████▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒█▓▓▒▓▒▓▒▓▒▒▓▒▒▒▒█▒▒▓▒▒▓▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▓▓▒▓▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▓▒▒█████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▓▒▒▒▓▓▒▓▓▒▒▓▒▓▒▓▒▒▒▓▒▓▓▒▒▒▓▒▓▒▓▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▓▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒██▓██▓█████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▓▓▒▓▓▒▓▒█▒▒▓▒▒▓▓▒▓▒▓▒▒▒▒▓▓▒▒▓▒▓▒▓▓▓▓▒▒▓▒▒▓▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒█▒▒▒▒████▓███████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▒▓▓▓▒▓▓▒▒▓▓▓▓▓▒▒█▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▓▒▒▓▒▒▒▓▓▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▓███▓███▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▒▓▒▒▒▓▓▒▒▒▓▓▓▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▓▒▓▒▒▓▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▓█▓▓▓▓█████▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▒▓▒▒▓▓▓▓▒▓▓▓██▓▒▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▓▓██▓██████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▒▒▒▓▓▒▓▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▓▒▒▒▓▓▒▒▓▒▒▓▒▒▒▓▒▒▒▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▓▓▒▓▓▓▓▒▓▒▓▓▒▓▒▓▓▒▒▓▓▒▓▓▒▒▒▓▒▒▒▒▓▒▓▒▒▒█▒▒▓▒▓▒▒▓▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▓███████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▒▓▒▓▒▒▓█▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▓▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▓▒▓▓██████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▓▒▓▒▒▒▓▓▒▓▒▓▓▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▓▓▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓██████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒█▓▓▒█▓▓▓▓▓▒▒▓█▓▓▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▒▓▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓█▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▓▒▒▒▒▓▒▒█▓▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▓▒▒█▓▒▓▒▓▓████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
Hardcore Child Pornography jole
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▓▓▓▓▓████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▓▓▓▓▓███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▓██▓███████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒███▓▓▓▓▓▓▓▓████▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▒▒▓██▒▓▓▓███▓▓█████▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
█████████████████████████████████████████████▓█████▓▓▓▓▓███████▓██▓▓▓▓▓▒▓▒▓▓▓▓▓▓▓███████████████████
████████████████████████████████████████████▓▓████▓▓▓▓▓▓████████▓███████████████████████████████████
▓▓▓▓▓██▓████████████████████████████████████▓▓█▓██▒▓▓▓▓▓███████▓▓▓██████████████████████████████████
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▒▒▒▒▓▓███▓▓▓▓▓▓▓██████▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒█▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓████▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓█▓▓▒▓▒▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▓▒▒▒▒▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓██▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▓▒▒▒▒▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓███▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▓▒▒▓▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▓▓▒▒▒▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓███▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▓▓██▓▓▓▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▓▓██▓▓▒▒▒▒▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▒█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▓▒▒▒▓▓▓█▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▒██▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▓▓▓▓▓▓▒▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▒█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▒█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▓
▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▒█▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▓
▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▒█▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▒██▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▓▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████▒███▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓██████▓▓▓▓██████████▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓
▓▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▓▒▒▓▓▒▓▓▒▓▒▒▒▒▒▒▓███████▒▒███████████▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▓▓▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒██▒▒▒▒▒▒▓▓▒▓▓▓▓▓▒▒▓███████▓▒████████████▒▒▒▒▒▒▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▓▒▓▒▒▒▒▒▓▒▒▓███████▒▒▒██████▓████▓▒▓▒▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▓▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███████▓▒▒████████▓▒▒▓▒▓▒▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▒▒▒▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▒██▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒███████▒▒▒▒███████▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▓▓▓▓▒▒▓██████▒▓▓▓███████▒▓▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▒▒▒▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▒▒▒▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒██████▓▓▒▓▓██████▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓█████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▒▓▓▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▒▒▓▓▓▓▒▒▒██████▓▓▓▒▓██████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▓████████▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▓▓▓▒▒▒▒▒▓▒▓▓▓▒▓▓▓▒▓▓▒██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓█████▓▒▓▓▓██████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒███████▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒█▓▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓█████▓▓▒▓▓▓██████▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓████▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒██▒▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▒▒▓▓▒▒▓▓▓████▒▓▓▓▓▓██████▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████▓▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓██▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓█████▒▓▓▓▓▓▓██████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▒▒▒▒
▓▓▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▒▒▓▒▒▓▓▓█▓▒▒▓▒▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒▓▒▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
▓▓▒▒▓▓▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▓▒▒██▒▒▒▓▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓████▓▓▓▓▒▒▒▓▓▓█████▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▓▓▓▓▓▒▓▒▓▓▓▓▒▒▒▓▓▓▓▒▓▓▓▒▒▓██▒▒▓▒▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▒▒▒▒▒████▒▒▒▒▒▒█▒▒▓█████▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▒▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▒▒▒▒█████▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒█████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▓▓▓▒▒▓▓▓▒▒▒▒▓▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓█▓▓▓▓▓▓▒▓▒▓▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒████▒▓█▒▒▒▒▓▒▒▒▒████▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▒▒▒▓▓▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓▓▓▒▓▓▓▓▒▒██▒▒▒▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒████▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▒▓▓▒▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▒▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓██▓▓▒▒▒▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓
▓▒▒▓▓▓▒▒▓▓▓▒▓▒▓▒▒▓▒▓▓▓▓▓▓▓▒█▓▓▒▒▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▓▒█▓▓█▒███▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▓▒▒▒████▒▓▒▒▓█▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▒▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓▓▓▒▒▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓▒▓▒▓█▒▓██▒▓▒▓▒▓▓▒▓▒▓▒▓▒████▓██▒▒▒▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▒▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▒▒▓▒▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓██▓▓▓█▒▓▒▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓█▒▓▓█▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓█▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▒▒▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▓█▒▒▓▓▒▓██▓▓█▓▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓▓██████▒▓▓▒▓▒▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▒▒▓▓▓▓▓▒▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▒▓▒▒▒▓█▓█████▓█▒█▒▓▓▓▓█▓▓██████▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓
▓▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▒▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▒▓█▓▓▓█▓▓▓▓████████▒▓▒▓███▓███▒▓▓▒▒▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓
▓▓▓▒▓▓▒▒▒▒▒▒▓▒▓▒▓▒▒▓▓▓▓▓▒██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▒▒█▒█▓▓▒▓█▓▓▓▒▒▓████▓█████▓████▓███▓█▓▒▓▒▒▒▒▒█▓▓
▓▓▒▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓▓▓▓▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▒▒▒▓▓▓█▓█▒▒▓█▒▓▒▓▓████████████▓▓███▓███▓▓█▓▒▓▒▒▓
▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓██▒▓▒▒▓▓█▓▒▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████▓▓▓▓
▓▓▓▓▒▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓██▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒█▓███▓▒█▓▒▓▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████▓▓
▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒█▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▓▓▒▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▒▓▒▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
;;;;;;;;;;;;;;;;::::::::::::::::::::::::::::::cccc::cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
;;;;;;;;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::ccccccclccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
;;;;;;;;;;::::::::::::::::::::::::::::cclooooolccco0Oxcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
;;;;;:;;;::::::::::::::::::ldkxdocldkO0KKKKKKKK0Ok0KOOkdocccccccccccccccccccccccccccccccllllllllllll
;;;;;;;;::::::::::::::::cxkkkdoodk000KKKK00000000K0000000Olcccccccccccccccccccllllllllllllllllllllll
;::::::::::::::::::::::lOkxxdoloxk000K00000000000000000000kcccccccclllcllllcclllllllllllllllllllllll
::::::::::::::::::::::oOkkdoooxkO0KKK00000000OOOOOOOOOc.ckOlccccccccccccccccccclcccccclclllllllllllc
::::::::::::::::::::::d0OkdooxkO0KKKK0000OOOl',dkkOOOOc';dOlcccccccccccccccccccllcccllllllllllllllll
::::::::::::::::::::::lOkdodxkO0KKKKK0000Okx' .dO0KK0c..'xocccccccccccccccccclllcclllllllllllllllll
::::::::::::::::::::::cOxdddxO00KKKKK000OOkxdllx0KK00OxlcoOxcccccccccclllcccllllllllllllllllllllllll
::::::::::::::::::::::coxdodk00KKKKKK000OOkkkOKXKK0Okxdoookkcccccccllllllcclllllllllllllllllllllllll
:::::::::::::::::ccccccccldO00KKKKKKK00OOOkkkkKK00kkxdolloxxllllllcclllllcclllllllllllllllllllllllll
::::::::::::::::::::ccccccoKKKKKKKKK000OOkkkxxOOOkddolllloxdccccccccccccccclllllllllllllllllllllllll
::::::::::::::::::::ccccccckKKXKKKK000OOkxxxxxoxxdoollllodxlccccccllllllllllllllllllllllllllllllllll
::::::::::::::c:c::ccccccccl0KKKKK000OOOkxddddlloolllcclodocccccclllllllllllllllllllllllllllllllllll
::::::::c:::::cccccccccccccclOK0000OOOkkkddoodollll::cloolccccccclllllllllllllllllllllllllllllllllll
::::::ccccccccccccccccccccccclxOOOOOOkkxxxooooollclccldlccccccccclllllllllllllllllllllllllllllllllll
::::::cccccccccccccccccccccccccldxkOOkkxxxxoooooodxxkkOklccclooodddxxxxxxxxxxdolllllllllllllllllllll
:::::::cccccccccccccccccccccccccccxKKKK00OOOkkkkkkkkOOOOOdodkxkkkkkkkOkkkkkkOOOxllllllllllllllllllll
:::ccccccccccccccccccccccccccccccdKXXXXKKK0OOOOOkkkkOOO000OkOkxkkkxkkkxxxxxxxdddolllllllllllllllllll
:ccccccccccccccccccccccccccccclox0KKKKKKKK00OOkOkkkkOOOO0000Okxxxxddddddddddollollllllllllllllllllll
:cccccccccccccccccccccccccldO0KK000OOOkOOOOOOOkkkkkkkkOOOO00Okodooooooddooolllllllllllllllllllllllll
ccccccccccccccccccccccclx0XXXKKKK00OOkkkkxkkkkkkkkkkkkkkOOOOOOdooolooooollllllllllllllllllllllllllll
ccccccccccccccccccccccoKXXXXKKKK00OOOkkxddxkkkkkkkkkkkkkkOOOOOkcllllllllllllllllllllllllllllllllllll
ccccccccccccccccccccclKXXXXKK000OxxkkxxdoddxxxxxxkkkkkkkkkkOOOOdcllcccccccllccllclllllllllllllllllll
cccccccccccccccccccccxKKKKK00OkxdoodxxolloddxxxxxxxxxxxkkkkkkOOklcccccccccccccclllllllllllllllllllll
cccccccccccccccccccclldkOOkkxxddodddolccloddddxxxxxxxxxxkxxkkkkkdcccccccccccclllllllllllllllllllllll
ccccccccccccccclllcccccllodddddkkOkdoolloodddxxxxxxxxxxxxxxxkkkkklccccccccccllllldxxxdllllllllllllll
ccccccccccccccccccccccllllllllo0K00OxxdddddxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkkkxxxdolcccccccldO00000Odlcllllllllll
cccccccccccccccclcllllllllllllo00000OkkkxxxxxxxxxxdddddddddddxxkkkkOOOOkdoccldkOOOOkkkOOlcllllllllll
ccccccccccccccllllllllllllllllo0K000OOkkkkkxxxxxddddddddddoooddxkxkkOO0000OkOOOOOOkkxxxxlcccclcclllc
cccccclclllllllllllllllllllllllOKK00OOOkkkkkkxxxddddooooooolllodddxkkkOOOOOOOOOOkkxddddxlccccccccccc
cccllllllllllllllllllllllllllllx0KKKKKKKK000OOkxdddooolllccccclloddxxxkkkkkkkkkkxddooooocccccccccccc
cclllllllllllllllllllllllllllllo0XXKXXKK00OOkOOkdooollccc:::::ccooddddxxxxxxxxxdoolllllccccccccccccc
lllllllllllllllllllllllllllllloo0XXKKKK00OkkkkkOxoollcc:;;;;;;:clllloooooddddooolcccccc::::::ccccccc
lllllllllllllllllllllllllllllllo0KXKKKK0Okxxxxxkkocccc;,,,,,,,;:::::::ccccccccc::::::::::::::ccccccc
llllllllllllllllllllllllllccccccxKKK0K0OOkxdddddxo::,'.........'...............'',;::::cccccccllllll
llllllllllllllllllcccccccccccccclk00000Okxdooooooc..  ..........''',,,,;;;::ccllllllllllllllll
lllllcllllllccccccccccccccllllllllxOOOOkxdoollcll'..',,;;::::::cccccccccllllllllllllllloollloollolll
clcccccllccccccllllllllllllllllllllldxxddollcc::;,;;:::ccccccllllllllllooooooooooooooooooooooooooool
clllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc:;,',,;::::cccccclllllllllooooooooooooooooooooooooooooooooo
`;;;;;;;;;;;;;;;;::::::::::::::::::::::::::::::cccc::cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
;;;;;;;;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::ccccccclccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
;;;;;;;;;;::::::::::::::::::::::::::::cclooooolccco0Oxcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
;;;;;:;;;::::::::::::::::::ldkxdocldkO0KKKKKKKK0Ok0KOOkdocccccccccccccccccccccccccccccccllllllllllll
;;;;;;;;::::::::::::::::cxkkkdoodk000KKKK00000000K0000000Olcccccccccccccccccccllllllllllllllllllllll
;::::::::::::::::::::::lOkxxdoloxk000K00000000000000000000kcccccccclllcllllcclllllllllllllllllllllll
::::::::::::::::::::::oOkkdoooxkO0KKK00000000OOOOOOOOOc.ckOlccccccccccccccccccclcccccclclllllllllllc
::::::::::::::::::::::d0OkdooxkO0KKKK0000OOOl',dkkOOOOc';dOlcccccccccccccccccccllcccllllllllllllllll
::::::::::::::::::::::lOkdodxkO0KKKKK0000Okx' .dO0KK0c..'xocccccccccccccccccclllcclllllllllllllllll
::::::::::::::::::::::cOxdddxO00KKKKK000OOkxdllx0KK00OxlcoOxcccccccccclllcccllllllllllllllllllllllll
::::::::::::::::::::::coxdodk00KKKKKK000OOkkkOKXKK0Okxdoookkcccccccllllllcclllllllllllllllllllllllll
:::::::::::::::::ccccccccldO00KKKKKKK00OOOkkkkKK00kkxdolloxxllllllcclllllcclllllllllllllllllllllllll
::::::::::::::::::::ccccccoKKKKKKKKK000OOkkkxxOOOkddolllloxdccccccccccccccclllllllllllllllllllllllll
::::::::::::::::::::ccccccckKKXKKKK000OOkxxxxxoxxdoollllodxlccccccllllllllllllllllllllllllllllllllll
::::::::::::::c:c::ccccccccl0KKKKK000OOOkxddddlloolllcclodocccccclllllllllllllllllllllllllllllllllll
::::::::c:::::cccccccccccccclOK0000OOOkkkddoodollll::cloolccccccclllllllllllllllllllllllllllllllllll
::::::ccccccccccccccccccccccclxOOOOOOkkxxxooooollclccldlccccccccclllllllllllllllllllllllllllllllllll
::::::cccccccccccccccccccccccccldxkOOkkxxxxoooooodxxkkOklccclooodddxxxxxxxxxxdolllllllllllllllllllll
:::::::cccccccccccccccccccccccccccxKKKK00OOOkkkkkkkkOOOOOdodkxkkkkkkkOkkkkkkOOOxllllllllllllllllllll
:::ccccccccccccccccccccccccccccccdKXXXXKKK0OOOOOkkkkOOO000OkOkxkkkxkkkxxxxxxxdddolllllllllllllllllll
:ccccccccccccccccccccccccccccclox0KKKKKKKK00OOkOkkkkOOOO0000Okxxxxddddddddddollollllllllllllllllllll
:cccccccccccccccccccccccccldO0KK000OOOkOOOOOOOkkkkkkkkOOOO00Okodooooooddooolllllllllllllllllllllllll
ccccccccccccccccccccccclx0XXXKKKK00OOkkkkxkkkkkkkkkkkkkkOOOOOOdooolooooollllllllllllllllllllllllllll
ccccccccccccccccccccccoKXXXXKKKK00OOOkkxddxkkkkkkkkkkkkkkOOOOOkcllllllllllllllllllllllllllllllllllll
ccccccccccccccccccccclKXXXXKK000OxxkkxxdoddxxxxxxkkkkkkkkkkOOOOdcllcccccccllccllclllllllllllllllllll
cccccccccccccccccccccxKKKKK00OkxdoodxxolloddxxxxxxxxxxxkkkkkkOOklcccccccccccccclllllllllllllllllllll
cccccccccccccccccccclldkOOkkxxddodddolccloddddxxxxxxxxxxkxxkkkkkdcccccccccccclllllllllllllllllllllll
ccccccccccccccclllcccccllodddddkkOkdoolloodddxxxxxxxxxxxxxxxkkkkklccccccccccllllldxxxdllllllllllllll
ccccccccccccccccccccccllllllllo0K00OxxdddddxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkkkxxxdolcccccccldO00000Odlcllllllllll
cccccccccccccccclcllllllllllllo00000OkkkxxxxxxxxxxdddddddddddxxkkkkOOOOkdoccldkOOOOkkkOOlcllllllllll
ccccccccccccccllllllllllllllllo0K000OOkkkkkxxxxxddddddddddoooddxkxkkOO0000OkOOOOOOkkxxxxlcccclcclllc
cccccclclllllllllllllllllllllllOKK00OOOkkkkkkxxxddddooooooolllodddxkkkOOOOOOOOOOkkxddddxlccccccccccc
cccllllllllllllllllllllllllllllx0KKKKKKKK000OOkxdddooolllccccclloddxxxkkkkkkkkkkxddooooocccccccccccc
cclllllllllllllllllllllllllllllo0XXKXXKK00OOkOOkdooollccc:::::ccooddddxxxxxxxxxdoolllllccccccccccccc
lllllllllllllllllllllllllllllloo0XXKKKK00OkkkkkOxoollcc:;;;;;;:clllloooooddddooolcccccc::::::ccccccc
lllllllllllllllllllllllllllllllo0KXKKKK0Okxxxxxkkocccc;,,,,,,,;:::::::ccccccccc::::::::::::::ccccccc
llllllllllllllllllllllllllccccccxKKK0K0OOkxdddddxo::,'.........'...............'',;::::cccccccllllll
llllllllllllllllllcccccccccccccclk00000Okxdooooooc..  ..........''',,,,;;;::ccllllllllllllllll
lllllcllllllccccccccccccccllllllllxOOOOkxdoollcll'..',,;;::::::cccccccccllllllllllllllloollloollolll
clcccccllccccccllllllllllllllllllllldxxddollcc::;,;;:::ccccccllllllllllooooooooooooooooooooooooooool
clllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc:;,',,;::::cccccclllllllllooooooooooooooooooooooooooooooooo`
[New Reply]
26 replies | 0 files
Connecting...
Show Post Actions

Actions:

Captcha:

Click the cats
- news - rules - faq -
jschan 0.9.2